Analyseverktøy skal avsløre kollisjonsfare

Kystverket oppgraderer Havbase.

Analyseverktøy skal avsløre kollisjonsfare
Siste versjon av Havbase visualiserer skipstrafikken, noe som skal gi et bedre grunnlag for å planlegge tiltak langs kysten. Neste versjon skal kunne avdekke fare for kollisjoner og miljøskader. Bilde: Havbase-tjenesten

Etter et omfattende samarbeid mellom flere virksomheter, er Kystverket klar med en ny versjon av karttjenesten Havbase.

Dette er et kartleggings- og analyseverktøy for havområdene rundt Norge og i Arktis. En ytterligere oppgradering er på trappene i år, der målet er å kunne beregne sannsynligheten for blant annet kollisjoner til sjøs.

Enklere å planlegge

Havbase versjon 1 ble tatt i bruk i 2011 og ga i hovedsak en historisk oversikt over driftsutslipp. Nyeste versjon av grensesnittet er utviklet med støtte fra Miljødirektoratet, Norut, Sjøfartsdirektoratet og Barents Watch.

– Her får vi først og fremst visualisert skipstrafikken i kartet. Med et forståelig bilde av for eksempel områder med høy trafikktetthet, får du et bedre grunnlag for å planlegge ulike tiltak, sier seniorrådgiver Stian Aamot i Kystverket.

AIS i bunn

Løsningen bygger på rammeverket Adaptive fra Avinet, som jobber på rammekontrakt med Kystverket. I prinsippet er det snakk om maksimal utnyttelse av AIS-data, altså posisjonsdata som all yrkestrafikk er pålagt å sende ut.

Informasjonen i Havbase bygger på rundt 2,4 millioner posisjonsregistreringer fra AIS hvert døgn.

Beregner utslipp
Fakta om Havbase

 • Informasjonstjeneste for estimat av driftsutslipp i havområdene, basert på historiske AIS data.
 • Bygger på rundt 2,4 millioner posisjonsregistreringer pr. døgn.
 • Utviklet i samarbeid mellom Kystverket og DNV GL og presentert i rammeverket Adaptive, utviklet av Avinet. vInneholder tall på utseilt distanse i nautiske mil, samt beregnede utslippsestimater for: CO2, NOX, SO2, CO og partikler (PM).
 • Eksterne bidragsytere:

  Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Barents Watch og Norut.

  Miljøbelastningen står sentralt i denne nyeste versjonen.

  Du kan hente ut informasjon om distansen hvert enkelt skip har tilbakelagt i et geografisk område og deretter hente ut beregninger av driftsutslippet for 13 ulike kategorier fartøy og sju forskjellige skipsstørrelser.

  En del av tjenesten er åpen for alle, der brukeren kan hente frem oversikt over hva slags skip som har passert et kystområde i en gitt periode.

  Du kan prøve løsningen her.

  Sjekker motorstørrelse

  DNV GL bidrar i dette arbeidet.

  - Vi overfører AIS-data til DNV GL, som bruker dette til å beregne driftsutslipp fra alle skip og sender informasjonen tilbake til oss, forklarer Aamot.

  Beregninger gjøres ved at AIS-informasjon om skipenes operasjonsmønster kobles sammen med tekniske data knyttet til det enkelte skip, slik som motorstørrelse og drivstofftype. Dette gir detaljerte anslag av skipenes utslipp av blant annet CO2 og NOx, basert på skipenes aktivitet.

  I den åpne løsningen oppdateres informasjonen automatisk én gang i måneden. Autoriserte brukere kan få tilgang til mer detaljerte data.

  - Offentlige etater med behov for utslippsestimater for definerte områder, kan få ferskere informasjon. Det var aktuelt for eksempel i konseptvalgutredningen til planene for kryssingen av Oslofjorden, sier seniorrådgiveren.

  Arktis

  I tillegg gir løsningen informasjon om:

  • isutbredelsen i Arktis hver måned
  • skipspasseringer ved forhåndsdefinerte passeringslinjer langs norskekysten og Arktis
  • skipsanløp til om lag 620 anløpssteder langs norskekysten, og til havner i Arktis

  Kan det brukes til noe?

  Nytteverdien handler mye om miljøovervåking og tiltak.

  – Et bedre bilde av utslipp fra skip gjør at miljøtilstanden langs kysten kan overvåkes på en bedre måte. Det gjør også myndighetene i stand til å sette i verk målrettede tiltak for å redusere utslipp fra de som forurenser mest, beskriver Kystverket på egen hjemmeside.

  Data fra Havbase-tjenesten benyttes i sannsynlighetsanalyser for akutte hendelser og i miljørisikoanalyser. Og ifølge Kystverket spiller tjenesten en viktig rolle i å tilgjengeliggjøre data for forskning og analyse.

  Kryssende trafikk

  Nå i 2015 jobber etaten med en ny versjon som beregner sannsynligheten for grunnstøting, kollisjoner og oljeutslipp, spesielt nær vernede områder.

  - Her kan det være aktuelt med mer finkornet oppløsning av data om trafikkmengde. Vi vurderer å se på faktorer som kryssende trafikk og frekvenser på ulike skipspasseringer langs kysten, sier Aamot.

  I tillegg skal det snekres en ny kartfunksjon for å levere oppdaterte tall og analyser til arbeidet med Nasjonal transportplan.