Dårligere driftsresultat for Orkla Media

Orkla Media, som er tungt inne på eiersiden i nettsatsingene eShop Scandinavia, Eiendomsnett og ikke minst HjemmeNett, leverte fredag et driftsresultat for de første åtte månedene som er 16 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor. Konsernet oppgir økte lønnskostnader som en hovedårsak til resultatsvikten.

Orkla Media hadde et driftsresultat de to første tertialene i år på 91 millioner kroner, mot 107 millioner samme periode i fjor. Totalt endte driftsresultatet i 1997 på 204 millioner, det vil si at nesten halvparten av fjorårets inntekter kom i tredje tertial.

- Sånn er det innenfor dette området, det er en tung ende på året. Høsten har måneder som er gode annonsemåneder. Det er derfor får man en slik skjev fordeling av inntektene, sier Bjørn Erik Næss, økonomidirektør i Orkla ASA.

Han vil ikke si noe om hva som forventes de siste fire månedene av året.

- Vi har ikke grunn til å tro noe annet enn at tredje tertial også i år blir bra, sier han. Han stiller seg avventende til om renteinnstramningene vil få noen betydning for annonsemarkedet.

Orkla Media er et selskap innen Orkla-konsernet og har interesser innen dags- og ukepresse, direkte markedsføring og multimedia. Seksjonen Dagspresse Norge dekker 22 norske aviser, og seksjonen Sektor Ukepresse inkluderer blant annet en 50 prosent eierandel i bladforlaget Hjemmet Mortensen.

På Internett er hovedsatsingen portaltjenesten HjemmeNett, men Orkla Media er også tungt inne i e-handelselskapet eShop Scandinavia og Eiendomsnett.

Driftsinntektene har vokst mye; de to første tertialene i år endte på 2.014 millioner kroner mot 1.589 millioner i samme periode i fjor. Totalt i fjor endte inntektene til Orkla Media på 2.569 millioner.Andre tertial isolert endte på 1.003 millioner i år, mot 800 millioner samme tertial i fjor.

I tertialrapporten fra selskapet står det om Orkla Media:

"Orkla Media reduserte driftsresultatet for videreført virksomhet med 13 prosent til 91 millioner kroner. Hovedgrunnen er økte lønnskostnader i Dagspresse Norge. Det er iverksatt tiltak med sikte på å redusere bemanningskostnadene i området. Full produksjon ved det nye trykkeriet i Vestfold er forsinket og forventede gevinster kommer derfor noe senere enn planlagt."

- Er det kun lønnskostnader som gjør at driftsresultatet er redusert i Orkla Media?

- Det er ikke bare det vi har pekt på i rapporten. Men i virksomhetene til Orkla Media er arbeidskraft den største kostnadsposten, og representerer rundt halvparten. Blant annet førte lønnsoppgjøret til økte kostnader, sier Næss til digi.no. Orkla Media har innført stillingsstopp og prøver på andre måter å redusere lønnskostnadene.

Det nye store trykkeriet i Vestfold er også kostnadkrevende, mens økonomidirektøren avviser at det i tillegg er investeringene innen multimedia som trekker resultatet ned.

- Det er ikke spesielt multimediesatsingene. Orkla Medias satsinger innen elektronisk publisering er satsinger som gir underskudd totalt sett. Det tar tid å bygge opp slike tjenester. Men disse satsingene er små engasjementer innen den totale satsingen i Orkla, sier Næss.

Til toppen