Dørum krever mer til teleforskning

Under åpningsforedraget på IT-tinget i Trondheim, skapte samferdselsministeren klare forventninger til neste års statsbudsjett.

IT-tinget er et årlig arrangement i regi av Posten SDS. Det startet i 1984 med 150 deltakere. I år er det 600 deltakere som representerer de fleste toneangivende IT-miljøene i Norge.

I sitt åpningsforedrag gikk samferdselsminister Odd Einar Dørum gjennom hovedtrekkene i regjeringens IT-politikk, i hovedsak ved å oppsummere de to meldingene som ble lagt fram i våres: Næringsrettet IT-plan og IT-politikk i et regionalt perspektiv.

- Etter dereguleringen av teletjenestene er ikke lenger utbygging og finansiering av tele- og datanettverk et offentlig ansvar, understreket statsråden blant annet.

- Det som er et offentlig ansvar, er å legge forholdene til rette og systematisk ruste opp offentlige og halvoffentlige institusjoner til å gjøre nytte av de nye mulighetene.

Dørum var spesielt opptatt av hvor viktig informasjons- og kommunikasjonsteknologi er for å nå målet om en mer åpen, tilgjengelig og effektiv offentlig forvaltning. Han nevnte at man på årets statsbudsjett hadde satt av 30 millioner kroner til teleforskning.

- Behandlingen i Stortinget reduserte dette beløpet til 24 millioner kroner, som følge av utspill fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Jeg vil be om at denne posten styrkes i neste års budsjett.

Etter foredrag hadde Dørum naturligvis ingen konkrete kommentarer til de øvrige budsjettforventningene han dels skapte, dels holdt vedlike – knyttet til flere studieplasser, flere professor II-stillinger, opprustning av det offentlige osv. Men tonen i foredraget var klar, og forventningene bør slå over i solide forslag.

På det regulatoriske området la han spesielt vekt på arbeidet til utvalget som skal granske telelovgivningen og kringkastingslovgivningen – kjent som Konvergensutvalget – og som skal levere en innstilling innen 1. april neste år.

- Teknologien er kommet dithen at alle tjenester nå kan leveres over alle slags nett. I tillegg til telenettet har vi en rekke nettverk som må nyttes til å øke kapasiteten og til å tilby flere og bedre tjenester.

Her nevnte Dørum elektrisitetsverkene, NSB, kabelnettene og NRK.

Som hovedpillar for telepolitikken understreket han nok en gang at målet er å sikre private og næringslivet tjenester av høy kvalitet til en så rimelig pris som mulig. Slike tjenester spiller en sentral rolle i den samlede verdiskapningen i Norge, understreket han. Han varslet ellers fortsatt offentlige tiltak for å hindre at økt konkurransen slår ut i prismønster som diskriminerer distriktene.

Ellers forsvarte han igjen den planlagte bankfusjonen mellom Kreditkassen, Postbanken og Fokus bank, både som et distriktspolitisk tiltak og som en rasjonalisering som kunne gavne hele samfunnet.

- Trondheim har landets mest dynamiske IT-miljø, påpekte han blant annet.

Til toppen