En stol til hver IT-student

IT-studentene skal snart få slippe å studere på skift. Dette går Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité inn for, men mange av dagens studenter vil aldri oppleve den nye informatikkbygningen som nå foreslås bygd.

I sitt forslag til budsjett for Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet går stortingskomitéen inn for at Institutt for InformatikkUniversitetet i Oslo (UiO) skal få en ny informatikkbygning. Med totalt 2300 studenter er dagens lokaler i Gaustadbekkdalen på vestsiden av universitetet totalt sprengt. Dette fører blant annet til at studentene må ta kvelder og netter til bruk for å få tilgang på maskinene de trenger.

I dag finnes det - i tillegg til fem hovedfagslesesaler i selve Informatikkbygningen - også lesesaler i Forskningsparken og i en brakkebygning (bildet) på utsiden av Informatikkbygningen. Institutt for informatikk har brukt denne i syv år i påvente av en bedre løsning. Behovet for flere kontorer til de ansatte har gjort at antallet lesesalsplasser her er blitt betydelig redusert.

- Vi er svært lykkelige for at komitéen enstemmig går inn for å reise en ny bygning, men det gjenstår å se om forlaget går igjennom den endelige budsjettbehandlingen, sier Helge Kjøllesdal, informasjonsdirektør ved UiO.

Kjøllesdal forteller at de 10.000 kvadratmeterne vil bli ført opp som et påbygg til dagens informatikkbygning. Påbygget vil representere en dobling av dagens areal og gjøre det nye huset større enn universitetets administrasjonsbygning.

Men det tar tid å bygge. Kjøllesdal mener det nye huset først vil kunne stå ferdig på vårparten 2001, hvis Stortinget vedtar utvidelsen i statsbudsjettet for 1999. Så lang tid tar det med arkitekter, byggemelding og byggearbeid. Dermed vil de aller fleste av dagens studenter måtte gjøre seg ferdig i dagens svært trange lokaler.

Med vedtaket i undervisningskomitéen sier Stortinget seg langt på vei enig i det avslaget UiO gav til investorene på Fornebu. Investorene tilbød UiO gratis lokaler på Fornebu, men UiO ønsket ikke å spre undervisningen ytterligere. UiO skal likevel etablere etterutdanning og et mindre forskningslaboratorium på den gamle flyplassen.

Til toppen