Glem kobber - fiber er tingen

Fredag kommer Samferdselsdepartementets ulike forslag til hvordan de nye teleoperatørenes tilgang til Telenors "rå kobber" skal organiseres. La oss håpe en ikke snubler i kobberen og glemmer alt som heter fiber.

Da Samferdselsdepartementet tidligere i høst inviterte til høringsmøte forut for Stortingsmeldingen som skal behandles i statsråd fredag, var både Telenors konsernsjef Ole Petter Håkonsen og flere av hans konkurrenter skjønt enige om at en diskusjon om kobber var fortidens diskusjon.

Hovedlinjene innenfor LLUB (Local Loop Unbundling) er at Telenor på den ene siden vil ha incentiver for å modernisere og bygge ut et nytt telenett basert på fiber for å erstatte, mens Telenors konkurrenter på den andre siden ønsker tilgang til Telenors "rå kobber" og gjerne så raskt som mulig.

Stortingsprop. 70 (1995 - 96) inneholder en oversikt over de telepolitiske målsettingene, og at det er konkurranse som er virkemiddelet for å oppnå dem. En av målsettingene er konkurranse på fasttelefoni.

I en rapport fra britiske Ovum blir en rekke sider knyttet til å la andre aktører enn den dominerende få tilgang til aksesslinjer uten samtidig å måtte kjøpe transport- eller svitsjetjenester fra den dominerende aktør. I rapporten er det en klar

konklusjon at tilgang til krysskoblingsstativene i endesentralene bør tillates for å oppnå sterkere konkurranse, og å

unngå duplisering av aksessnett, noe som har flere uheldige konsekvenser.

Ovum foreslår at prissettingen bør reflektere hva det i fremtiden vil koste å erstatte de eksisterende nettene med fiber. Imidlertid må det tas hensyn til at mye av det eksisterende aksessnettet er avskrevet, og at det er et betydelig potensial i å utnytte denne kabelmassen bedre. En utskifting må derfor vurderes over en lengre tidshorisont, der en også kan få utviklet nye og rimeligere teknikker.

LLUB brukes normalt om fastnettet, og man snakker da om å gi en aktør tilgang til de siste meterne med telefonledning frem til abonnenten. Det er forslag til organiseringen av dette som fredagens proposisjon skal inneholde, foruten noen andre telepolitiske spørsmål.

Departementet har tidligere antydet at en vurderer tre alternativer til ren LLUB;

  • Alternativ infrastruktur, som for eksempel Janco Multicom eller elverkenes nett, samt mobilnettene og annen radioaksess.
  • Videreføring av dagens tjenester fra Telenor, som inkluderer fast operatørvalg fra 1. juni 1999, prefiks og annen nettilknytning.
  • Strukturert LLUB, der Telenor gir operatørene tilgang til aksessnettet, men kan regulere hvem som får tilgangen og til hva kobbertrådene skal brukes til, enten det er tale eller datatrafikk.

Telenor har planer om å investere flere milliarder kroner i selskapets aksessnett de neste årene, for å kompensere for den raske veksten som blant annet datatrafikk har hatt de siste årene.

Vi mener den største trusselen mot den norske telekunden faktisk er en løsning der Telenor ikke får incentiver til å bytte ut kobberkablene der teletrafikken er størst. Det finnes løsninger som sikrer de nye opereatørene tilgang til Telenors kobber, uten at Telenor fratas muligheten til å investere i infrastrukturen.

Til toppen