God vekst i Provida

Provida viste god vekst i første halvår 1998, men kostnadsnivået holder foreløpig følge med omsetningsveksten.

Omsetningen i første halvår 1998 ble 145,7 millioner kroner mot en omsetning på 101,5 millioner kroner i samme periode 1997. I andre kvartal var omsetningen på 76 millioner kroner mot en omsetning i første kvartal 1997 på 56,4 millioner kroner.

Omsetningsveksten fra første halvår 1997 er på 44 prosent, men fra andre kvartal 1997 er den på 34 prosent.

Driftsresultatet økte med 35 prosent fra første halvår 1997 og med 21 prosent fra andre kvartal 1997.

Det er verdt å merke seg at omsetningen økte med ni prosent fra første kvartal til andre kvartal, mens driftskostnadene økte med åtte prosent.

Det økte kostnadsnivået fra 1997-periodene skyldes en økning i antall ansatte med 40 til 236. Denne økningen skjedde imidlertid i all hovedsak mot slutten av 1997. Samtidig ble antallet eksterne konsulenter redusert med omtrent 15 i løpet av første kvartal. Det er fremdeles rundt regnet 15 konsulenter som er engasjert fra selskaper utenfor Provida-systemet.

Økte kostnader i år kan henføres til arbeidsgiveravgift på tildeling av aksjer til de ansatte til underkurs (2 millioner kroner), noen kostnader som skulle vært ført i første kvartal og økt bruk av overtid (!). Det bemerkes at driftskostnaden i økte med 5 millioner kroner fra første til andre kvartal.

Selskapet er nå i skatteposisjon og det er beregnet en skatt på 3,7 millioner kroner for andre kvartal. For resten av året vil det være rimelig å beregne en skatteprosent på 28.

Dermed er resultatet etter skatt i første halvår såvidt over 11 millioner kroner - noe som er marginalt svakere enn første halvår 1997.

Administrerende direktør Jo Arnstad opplyste på en resultatpresentasjon torsdag at han regnet med at 55 til 60 prosent av årets omsetning ville komme i annet halvår. Han mente selskapet lå noe bedre an etter første halvår enn budsjettert.

For resten av året mente Arnstad at man burde forvente at utviklingen i fortjenesten fulgte omsetningen.

Retail-divisjonen viser etter første halvår et overskudd på 1,7 millioner kroner. Dermed er underskuddet i første kvartal på 3,1 millioner kroner snudd til et overskudd i andre kvartal på 4,8 millioner kroner. Omsetningen økte i samme periode fra 21,5 til 50 millioner kroner. Fra første halvår 1997 økte omsetningen i divisjonen med 74 prosent. Divisjonen har nå en ordrereserve på rundt 100 millioner kroner.

Utviklingen i divisjonen International Banking er omtrent like hyggelig, med en omsetning i andre kvartal på 15,7 millioner kroner mot en omsetning i først kvartal på 12,8 millioner. Resultatet i divisjonen ble 5,6 millioner i første halvår, hvorav 2,1 millioner stammer fra første kvartal. Til sammenligning omsatte divisjonen for 22,6 millioner kroner i første halvår 1997 med et resultat på 5,8 millioner kroner.

Det svekkede resultatet skyldes i hovedsak høye utviklingskostnader i forbindelse med tilpasning av Pro Pay til Royal Bank of Scotland. Dette tilpasningsarbeidet vil gjøre at produktet i større grad er salgbart internasjonalt.

Under presentasjonen opplyste Arnstad at han ventet relativt store salg innen divisjonen i Tyskland og Frankrike i løpet av de nærmeste seks til tolv månedene.

Consulting-divisjonen omsatte i første halvår for 37, 5 millioner kroner hvorav 18,6 millioner ble inntektsført i første kvartal. Resultatet ble 5,5 millioner kroner for halvåret sett under ett. Sammenlignet med første halvår 1997 økte omsetningen med 21 prosent, mens resultatet fall kraftig fra 8,5 millioner kroner.

Arnstad begrunner dette med at man i første halvår 1997 hadde flere store fastpriskontrakter som gav meget gode marginer. I år er omsetningen mer preget av timesalg og mindre fastpriskontrakter. 40 prosent av omsetningen i divisjonen er fakturert internt. Selskapet benytter normalt en timesats på 550 kroner internt, mot 800 kroner eksternt.

Dermed forklares også noe av resultatforbedringen i Retail-divisjonen, ved at denne divisjonen har benyttet interne konsulenter fremfor eksternt innhentede konsulenter.

I relasjon til bemanningssituasjonen forteller Arnstad at lønnsveksten i selskapet i snitt har vært på 9 prosent årlig de siste tre årene. Provida har hatt en turnover på de ansatte opp mot 12 prosent det siste året, men forventer lavere turnover de nærmeste årene.

- Jeg vil ikke bli overrasket om veksten i konsulentlønningene går ned, sier Arnstad. Han tror også at konsulentfirmaene generelt blir mer forsiktig med rekrutteringen i årene som kommer fordi det vil være rimelig å forvente lavere aktivitet både som følge av at år 2000 aktiviteten minker av naturlige årsaker og fordi han antar at veksttakten i norsk økonomi vil gå ned.

Divisjonen Capital Market Systems økte omsetningen fra 12,5 millioner i første halvår 1997 til 18,7 millioner i år. Resultatet økte marginalt fra 3,8 til 3,9 millioner kroner. Divisjonen selger i all hovedsak i det norske markedet, og her har aktiviteten vært lav i andre kvartal som følge av at aktørene avventer investeringer til det nye børssystemet er i drift i september.

Arnstad ser for seg et interessant marked for spesielt Pro Trust i Sverige.

Electronic Distribution Systems så en svak utvikling i andre kvartal i all hovedsak som følge av kostnader knyttet til oppgraderingen av RS/2 sin programvare. Arnstad betegner kjøpet som et kupp til P/E på seks, og ikke minst strategisk.

- Både kunderelasjonene og produktene til RS/2 gir gode strategiske fordeler sammen med Provida. Selskapet har et bredt kundenett som vil ha stor betydning for Provida, sier Arnstad.

Selskapets overtagelse av RS/2 drøyer fra en planlagt overtakelse i mai/juni til en antatt overtakelse i september. Årsaken er i følge selskapet rene formaliteter. RS/2 vil bli konsolidert inn i regnskapene fra 1.januar 1998. Dette selskapet har hatt en utvikling omtrent som forventet og Arnstad regner med et resultat før skatt på 10 til 12 millioner kroner i 1998.

Til toppen