Kjapp datamart-utvikling på Oslo Børs

Behovet for bedre verktøy til rapportering og analyse i forbindelse med børsens nye handelssystem, ga støtet til en komponentbasert datamart som også settes i produksjon i oktober.

- Vi startet i vinter med å kartlegge interne behov, sier IT-utviklingssjef i Oslo Børs, Sverre Maudal. Av børsens 80 ansatte har rundt halvparten behov for å drive ulike former for analysearbeid. Om lag halvparten av disse igjen driver med analyser på heltid. De har framskredne analysebehov, men er ikke datafolk. Det Maudal og resten av IT-avdelingen fikk, var lange ønskelister som pekte fram mot analytikernes forestillinger om en ideell hverdag.

- Vi startet med å saumfare markedet etter egnede verktøy, forklarer Maudal. - Ved månedsskiftet mars-april kom vi over Business Objects. Vi gjorde først en grovspesifikasjon av en database til analyseformål, med mapping fra de tre kildedatabasene for handel med henholdsvis aksjer, obligasjoner og derivater, og med rapporter.

Business Objects er hovedproduktet til et amerikansk selskap med samme navn. Det er et komponentbasert verktøy for spørring, rapportering og det som i sjargongen heter OLAP - for online analytical processing, det vil si direkte analyser av data generert av rekker av transaksjoner over tid. Slike analyser må kunne gjennomføres raskt, og krever spesielt tilrettelagte databaser. Hos Oslo Børs ble det bestemt å gjennomføre denne tilretteleggingen, eller mappingen av data fra kildebasene i det nye handelssystemet, ved PowerMart-suiten fra Informatica. I Norge leveres både Business Objects og PowerMart av Component Software Norge AS.

Etter grovspesifikasjonen kom en hektisk periode på to uker der det ble utviklet en prototyp på en varehusdatabase med noen utvalgte rapporter. Dette arbeidet ble gjort av to medarbeidere fra børsens IT-avdeling og to spesialister fra Component Software Norge, med bistand inn i mellom fra Informix, som er det databaseverktøyet som brukes på børsen. Prototypen ble presentert for børsens ledelse og sentrale brukergrupper i slutten av mai, og det er i løpet av sommeren gjennomført preproduksjonstester som Maudal betrakter som vellykkede.

- Vi mener vi har tilfredsstilt ønskelisten som brukerne fremmet i vinter, og det på rekordtid, sier Maudal. - Vi har fått faste forhåndsdefinerte rapporter med gode svartider. Vi har dessuten et verktøy der ikkedatakyndige brukere kan definere sine egne rapporter og utvikle sine egne analyser. De slipper å måtte henvende seg til IT-avdelingen når de føler behov for å endre på rapporteringen. Bruken av avanserte komponentbaserte produkter som Business Objects og PowerMart gir ikke bare rask utviklingstid, det gir langt bedre datakvalitet enn når du møysommelig programmerer alt på egen hånd i for eksempel SQL. Andre fordeler er at IT-avdelingen får automatisk dokumentasjon, og at brukerne får få grensesnitt å forholde seg til, og dessuten det samme grensesnittet uavhengig av om de arbeider med aksjer, obligasjoner eller derivater.

Maudal legger til at utviklingsprosjektet har ført til en klar kompetanseheving hos medarbeiderne, innen både børsfag og informasjonsteknologi.

Den store d-dagen for børsen, der det nye handelssystemet skal settes i drift samtidig med de nye rapporterings- og analyseverktøyet, er ennå ikke fastsatt, annet enn at det må skje i oktober.

- Vi har bestemt oss for å gjennomføre overgangen mellom en torsdag og en fredag, sier Maudal. - Hvis det mot formodning skulle tryne, får vi det en helg å ta oss inn på.

Konverteringen av handelsdata fra gammelt til nytt system innebærer blant annet at alle felter for årstall utvides fra to til fire sifre, slik at år 2000-problemet løses. Konverteringen er en stor og vanskelig operasjon som må gjennomføres samme natt som resten av overgangen. Den besørges også av PowerMart-verktøyet.

Til toppen