Mer pepper for etikkråd, men KrF er happy

Høringsuttalelsene KDL har mottatt om opprettelsen av et eget Internett Etisk Råd spriker i alle retninger. En kritisk bemerkning som går igjen er imidlertid at man allerede har utvalg som Pressens Faglige Utvalg og at dét bør holde.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) sendte utkastet til etiske regler for Internett og hvordan et Internett Etisk Råd skulle organiseres, til 52 instanser. Dette inkluderte politiske partier, interesseorganisasjoner innen media, aviser og nettpublikasjoner i tillegg til bedrifter og selskap med interesser innen Internett.

KDL fikk inn i overkant 20 uttalelser, som inneholder sprikende meninger om det nett-etiske rådet.

Foruten reaksjonene fra redaktørforeningen og Norsk Presseforbund er høringsuttalelsen fra Datatilsynet et av de viktigste innspillene: Tilsynet stiller seg i utgangspunktet positiv til at det opprettes "en ordning som kan gi en rask og enkel uttalelse angående overgrep på Internett".

Men i uttalelsen kommer også kritiske bemerkninger fram.

Datatilsynet kritiserer forslaget for å være defensivt i forhold til å ivareta personvernet på Internett, de anser vern av de som blir krenket gjennom utnyttelse av Internett som viktigste oppgave for et slikt sett med regler og etisk råd.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) skriver i sin høringsuttalelse at de er "positive til en ordning som danner selvjustis innenfor publisering av materiale på Internett i regi av norske nettaktører". Organisasjonen sier videre at en slik ordning er avhengig av at tilsvarende ordninger etableres i resten av verden.

Forbrukerombud Torfinn Bjarkøy er enig i opprettelsen av rådet og innføring av etiske regler, men én innvending har også han:"[...] virkeområdet for reglene kan lett bli snevert dersom det er meningen at det bare er problemstillinger som er særegne for Internett som skal omfattes."

Den Norske Dataforening anbefaler at det i stedet for opprettelsen av et eget råd, utarbeides en Vær-varsom-plakat for Internett med retningslinjer for etisk atferd på Internett, framfor et bindende regelverk med mulighet for sanksjoner.

Norsk Journalistlag og dets leder Diis Bøhn heller i samme retning, og mener eksisterende lovverk og de etiske regler som allerede finnes i stor grad også regulerer publisering på Internett.

Barne- og familiedepartementet etterlyser i sin høringsuttalelse drøfting om markedsføring via elektroniske medier, mens Kristelig Folkeparti roser opprettelsen av rådet som et "prisverdig og godt tiltak".

På møtet hvor høringsuttalelsene ble diskutert i går, kom ytterligere flere innspill til forslaget fram. Opphavsrettighetsorganisasjonen TONO hadde flere kritiske innspill til reglene:

- Jeg har vanskelig for å se hvordan et slikt råd skal få legitimitet. Dette betyr et dårligere vern for våre rettigheter, og opplegget skurrer litt i mine ører. Det vil være både lettere og raskere å bruke namsmyndighetene i saker hvor nettsteder bør stenges, sa jurist Inger Elise Mey, fra TONO

- Hvorfor skal rettighetshavere akseptere et slikt bransjeråd som skalter og valter med rettighetene deres? Jeg er redd for at et slikt råd ikke vil beskytte noens interesser, fortsatte Mey.

- Dette er ikke tenkt å være et snevert bransjeråd, og skal ikke styres av aksessleverandører. Det har ikke vært i våre tanker å lage en snever særinteressegruppe, forsvarte KDLs generalsekretær Per Morten Hoff seg med.

- Det står fremdeles en del arbeid igjen for forumet som har utarbeidet forslag til regler, forteller Hoff til digi.no. - Nå vil vi sette oss ned og pusse på definisjonene og se på de mange positive innspill som har kommet. Noe vil vi ta hensyn til, og annet ikke, sier Hoff, uten å ville gå inn hvilke innspill som hører inn i hvilke kategorier.

- Det er flere viktige ting å ta tak i, jeg føler at vi fikk bra respons. Nå skal dette behandles i forumet. Vi må se på finansieringen av rådet og bringe saken videre til aksessleverandørene. Parallelt jobber vi med det regulatoriske som går på saksgang og liknende, sier Hoff.

Det skal være styremøte i forumet i løpet av de nærmeste ukene, hvor reglene vil bli gjenstand for ytterligere diskusjon.

- Jeg håper det kan tre i kraft et stykke ut i neste år. Vi må finne en skikkelig sammensetting av rådet, med en blanding av fag- og legfolk, lik kjønnsrepresentasjon og folk fra distriktene, sier Hoff til digi.no.

Til toppen