Mot løsning mellom NetCom og Telenor

Brikkene ser ut til å falle på plass i forhandlingene mellom Telenor og NetCom om samtrafikk. Løsningen må bli ulike priser på trafikk fra Telenor til NetCom og trafikk fra NetCom til Telenor, kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen.

Forhandlingene mellom Telenor og NetCom har pågått meget lenge. Siden slutten av februar har de to aktørene sittet til megling hos Post- og teletilsynet (PT)

Stridstemaet har vært hvor mye Telenor skal betale til NetCom for å sende trafikk inn til NetComs kunder. Denne prisen velger man å kalle termineringsprisen.

Etter de tre første månedene med forhandlinger har PT anledning til å stoppe meglingen og fastsette vilkår (eg. termineringsprisen) som de to aktørene må forholde seg til. Den perioden utløp i slutten av mai. Det har medført at PT har lagt to kort på bordet som har satt fart i forhandlingene.

For det første har PT vedtatt at de to mobilaktørene har markedsmakt i markedet for trafikk mellom telenettene, og at det medfører at prisen skal bestemmes av aktørenes kostnader.

Dersom de to aktørene ikke blir enige må altså PT ta utgangspunkt i en antakelse om hva kostnaden er, og så fastsette en pris med dette som utgangspunkt.

Dernest har PT indirekte sagt til Telenor at det ikke vil bli aktuelt å presse ned termineringsprisen ved å sende trafikk via utlandet (refiling). Dette har vært et viktig prinsipp for NetCom.

Utgangspunktet for forhandlingene har vært at Telenor vil ha en pris på 1,23 kroner per minutt, mens NetCom var villig til å senke prisen fra 2,04 kroner per minutt til 1,85 kroner per minutt.

Med den informasjonen som har kommet frem de siste dagene vil det være naturlig å anta at den løsningen som aktørene ender opp med har følgende egenskaper:

  • Ingen refiling
  • Trolig en pris mellom 1,40 og 1,60

Om vi antar at løsningen blir en pris på 1,50 innebærer det at NetComs inntekter fra mobilterminert trafikk blir i overkant av 100 millioner kroner lavere (netto) enn under den gamle avtalen. Dette forutsetter samme trafikkvolum som i slutten av 1997 og gjelder for en tolvmåneders periode. Nettoeffekten for 1998 er altså uklar.

På sikt mener vi at det ligger an til en betydelig lavere termineringspris. Indikatorer på dette er for det første de prisene NetCom og Telenor nå operer med overfor de største kundene. NetCom tilbyr de store bedriftskundene å ringe mellom NetCom-telefoner for 88 øre inkludert moms. Selskapet har også indikert at trafikk fra en hjemmesone til fastnettet vil koste rundt 65 øre i 1998 (også dette inkludert moms). Tilsvarende priser ser vi fra Telenor Mobil.

Den underliggende diskusjonen mellom teleaktørene og myndighetene er nå hvorvidt man skal etablere en fast pris på samtrafikk som skal gjelde mellom alle aktørene, eller om man skal godta ulike priser mellom ulike aktører.

Denne problemstillingen har såpass stor betydning at jeg velger å dvele litt ved den.

Som kunde vil du neppe ringe mindre til en "dyr abonnent" enn til en "billig abonnent". Det som har betydning er den totale kostnaden gitt ditt ringemønster. Ringemønsteret ligger i utganspunktet ganske fast.

Det relevante spørsmålet er hvordan man skal sette samtrafikk-prisene og samtidig gi aktørene like stor konkurransekraft, men opprettholde incentivet til å kutte kostnader og utvikle nye og bedre tjenester.

Dersom man velger en fast pris for alle aktører til alle aktører, så kan ikke denne prisen ligge under kostnadsnivået til den minst kosteffektive aktøren. Det vil jo presse den aktøren ut av markedet.

På den annen side vil en felles termineringspris styrt av den minst kosteffektive aktøren medføre at den mest effektive aktørene har en ren nettoinntekt på trafikk inn til sitt nett fra de andre aktørene. Denne aktøren er forventningsvis også den største aktøren og den aktøren med flest abonnenter. Dermed vil prisen på samtaler inn til denne aktøren være et viktig konkurranse-element i markedet.

Gitt at opphavet til forskjellen ligger i aktørens størrelse, og gitt myndighetenes vurdering av markedsmakt som en funksjon av størrelse, kan vi ikke se annet enn at det ligger an til ulik pris hos ulike aktører.

Det er trolig her vi i dag ser at NetCom og Telenor har den tøffeste fighten. PT ønsker ikke å si noe om hvilken vei dette faller. Telenor sier at man ikke har kommet så langt i problemstillingen ennå og NetCom ønsker kun å kommunisere at de er uenige i at de er tillagt markedsmakt og at de mener Telenor utnytter sin makt.

Konklusjonen må bli at den endelige løsningen gir lavere pris på trafikk inn i Telenors nett enn i NetComs nett. Dette har trolig både Telenor og PT innsett. Dermed skal alle prinsipielle forhold være avklart. Spørsmålet er hvor lang tid det nå tar før vi ser en endelig løsning.

Når alle prinsipielle forhold nå er avklart så kan ikke PT godta at Telenor som den sterke part trenerer forhandlingene.

Til toppen