- Næringshager bygger på lokalt initiativ

- Næringshagene som SIVA arbeider med, dreier seg om samlokalisering av kunnskapsintensiv virksomhet i distriktene, og å skape sosiale og faglige miljøer, sier prosjektleder Ole Svendgård.

- Næringshagene som SIVA arbeider med, dreier seg om samlokalisering av kunnskapsintensiv virksomhet i distriktene, og å skape sosiale og faglige miljøer, sier prosjektleder Ole Svendgård.

Han understreker at informasjonsteknologi- og databedrifter er en viktig del av det som hører inn under betegnelsen kunnskapsintensiv virksomhet, men at en næringshage ikke må oppfattes som et spesielt IT-tiltak fra myndighetenes side, selv om ideen ble lagt fram samtidig med stortingsmeldingen IT-kompetanse i et regionalt perspektiv i mai i år.

Tirsdag arrangerer DND-Finnmark en videokonferanse der stortingsmeldingen og næringshager er slått sammen til ett emne. (Se henvisningen til høyre til tidligere artikkel på digi.no.) Svendgård mener dette beror på en misforståelse av hvordan SIVA - eiendomsselskapet til Kommunal- og regionaldepartementet - oppfatter ideen om næringshager i distriktene.

- I stortingsmeldingen, som for øvrig er lagt fram av Nærings- og handelsdepartementet står det en halv side om næringshager. Ideen begynte i fjor, og ble spilt over til politikerne i vinter. Vi har fått en rekke henvendelser fra kommunene. Blant dem er mellom 75 og 80 formelle henvendelser som vi har begynt å følge opp nå. Vi ansetter nå folk for å øke kapasiteten hos oss til å ta oss bedre av disse henvendelsene.

Svendgård sier det har hele tiden vært forutsetningen at næringshager skulle være en investering i lokalt initiativ. Uten lokalt initiativ, ingen næringshage.

- Vi har sett spesielt på erfaringene til Kompetansesenteret på Tynset og DBC-senteret på Gol. De viser at det er svært viktig å bygge opp et spennende miljø rundt de ulike virksomhetene som samles i slike sentre.

For å få dette til, må det finnes folk, helst lokale krefter, til å arbeide spesielt med miljøbygging, og det må følgelig finnes midler til å betale dem. I våres ble SIVAs investeringsramme økt med 100 millioner kroner ved at Stortinget gjorde om et lån til egenkapital. Men miljøbygging krever egne driftsmidler, og størrelsen på disse avhenger av en bevilgning over statsbudsjettet for 1999.

- Innen Kommunal- og regionaldepartementet er dette en prioritert sak, men det hefter jo alltid en viss usikkerhet rundt nye poster på et statsbudsjett.

Svendgård sier at satsingen på det sosiale og faglige miljøet er en ny dimensjon i SIVAs arbeid, som hittil har konsentrert seg om eiendommer på et forretningsmessig grunnlag, dog med større risiko en private har vært villige til å ta på seg. SIVA betrakter en god teknisk infrastruktur som et viktig element for kunnskapsintensiv virksomhet, uten å være spesifikt engasjert på dette feltet.

Til slutt nevner han at næringshager tar tid. Tallet på 20 må betraktes som et mål, men han håper at de første kan stå klare i løpet av 1999. Han oppfordrer alle interesserte til å studere materialet som er samlet på SIVAs nettsted, der det er flere dokumenter om næringshager.

Til toppen