Norge utreder digitale signaturer i forvaltningen

Regjeringen oppnevnte fredag et utvalg som skal utrede bruk av digital signatur i offentlig forvaltning.

Regjeringen oppnevnte fredag et utvalg som skal utrede bruk av digital signatur i offentlig forvaltning.

Seniorrådgiver Katarina de Brisis i Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal lede utvalget, som ellers består av medlemmer fra Finansdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Forsvarsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet samt Skattedirektoratet, Post- og teletilsynet, Brønnøysundregistrene, Datatilsynet, sikkerhetsstaben i Forsvarets Overkommando, Rikstrygdeverket, og Kommunenes Sentralforbund.

Spørsmålet om bruk av digitale signaturer i forvaltningen ble på ny aktualisert da justisminister Odd Einar Dørum i mai i fjor slo fast at det ikke spiller noen rolle om en kontrakt er inngått på papir eller per e-post. Elektroniske dokumenter er bindende og kan legges frem som bevis i rettsalen. Hvilken vekt disse bevisene har, blir vurdert fra sak til sak.

Justisdepartementet har gjentatte ganger understreket at formfrihetsprinsippet er en sentral faktor i norsk avtalerett. Derfor kan også parter velge om de vil inngå avtaler muntlig, skriftlig eller elektronisk.

Nå blir det opp til Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy hvor raskt forvaltningen eventuelt velger å ta i bruk digitale signaturer.
Til toppen