PFU ønsker etisk Internett-råd velkommen

Kontor- og datateknisk landsforening (KDL) har sendt ut forslag til Internett-etiske regler på høring. Pressens faglige utvalg (PFU) ønsker rådet velkommen - først og fremst som debattskaper om etikk på nett heller enn klageorgan.

Det har lenge vært kjent at et etisk råd for Internett var på trappene. Men hvordan dette ville bli lagt opp, hvem man i første rekke henvendte seg til og andre elementer har foreløpig ikke vært kjent. Denne uke ble utkastet til etiske regler for Internett sendt ut på høring til en lang rekke nettaktører, politiske organisasjoner og andre.

Rådet som har utarbeidet forslaget til etiske regler med det formål "å balansere de interessemotsetninger som følger av mediets egenart", har bestått av advokat Steingrim Wollan, Andreas Galtung fra Institutt for rettsinformatikk, jurist Hans Erik Johnsen i Telenor, Arne Krumsvik fra Dagbladet, Per A. Borglund fra SOL, avdelingsdirektør Tove Sivertsen i Statens Filmtilsyn, Per Morten Hoff fra KDL og Pål Leveraas fra Internett Kanal 1.

Etikkutvalget har prøvd å definere mange begrep og rollebetegnelser brukt i forbindelse med Internett. Nettsted, opphavsperson, vert, aksessleverandør etc. blir definert. Virkeområde, rettigheter og plikter, oppgavene og myndigheten til rådet som opprettes blir også tatt for seg gjennom hele seks kapittel med underparagrafer.

Ikke konkurrent med PFU

Det er i første rekke private brukere av Internett og klager på private hjemmesider det etiske rådet skal ta seg av, samt videreformidling av andre typer klager til rette instanser.

- For eksempel en klage på Dagbladet :på nett ville vi videreformidlet til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Vi vil ikke gå i bedene til hverandre, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor- og datateknisk Landsforening (KDL). KDL har vært initiativtaker for det etiske rådet og har til nå tatt seg av den praktiske organiseringen og administrasjonen av prosessen som skal lede fram til rådet.

I utkastet til regler heter det: "Det er et uttalt mål at rådet skal være frittstående".

- Vi har noen i kikkerten til å ta over når rådet trer i kraft, og det kan være snakk om at dette blir lagt til et advokatkontor som vil administrere videreformidling av klager og formidle klager til rådet. Rådet kommer også til å bli bredere sammensatt, vi må få inn flere kvinner og folk fra distriktene, sier Hoff. Høringsfristen er 15. september, og fremdriftsplanen er at de etiske reglene skal tre i kraft i løpet av høsten, muligvis ved årsskiftet.

I forhold til om hvor seriøst rådet vil bli tatt, og hvilken gjennomslagskraft det kan få, er det interessant å se hvilke sanksjonsmuligheter eller mulighet for innflytelse det vil ha.

- Som virkemiddel kan vi få stengt tjenesten. Et eksempel er saken mellom SOL og Scientologikirken, hvor SOL ble truet med søksmål i USA av scientologikirkens amerikanske advokater. Hjemmesiden som scientologene ikke likte, ble fjernet i frykt for søksmål i USA. Det etiske rådet kan gi en anbefaling som blir publisert og om en hjemmeside strider mot norsk lov, kan aksessleverandøren stenge tjenesten, sier Hoff til digi.no.

Det er to hovedgrunner til at KDL tok initiativ til det etiske rådet og etiske regler for Internett, ifølge Hoff.

- Vi er svært opptatt av å ivareta ytringsfriheten og at Internett er et stuerent medium. Det bør være etiske regler for publisering på Internett. At det ble KDL som tok initiativet kom fordi vi har aksessleverandørene organisert i Internettforum hos oss. Så det var mer naturlig at vi og ikke murmesterlauget gjorde det, for å si det sånn, sier Hoff.

Desember 1996 skrev digi.no om det påtenkte etiske rådet for første gang, og halvannet år senere begynner man å se konturene av det.

- Hvorfor har det tatt så lang tid?

- Det har vært vanskelig nybrottsarbeid. Blant annet har vi brukt kolossalt med tid på å enes om definisjoner. Men nå er målet å kunne integrere de etiske reglene i standardkontrakter mellom aksessleverandører og private hjemmeside-eiere, sier Hoff. Han ser for seg at det etiske rådet og dets avgjørelser blir kjent gjennom annonser på Internett hvor nettbrukere kan klikke seg rett inn på rådets hjemmesider.

PFU: - Utmerket

- Vi har ikke drøftet ennå hvordan vi skal forholde oss til det foreslåtte etiske rådet. Det er naturlig at PFU fortsetter å behandle alle journalistiske publikasjoner på Internett, men det er samtidig begrenset hva PFU kan nå over av saker. Så i utgangspunktet er det utmerket at dette etiske rådet er opprettet, sier leder i PFU, Svein Egil Omdahl. Omdahl er også nyhetsredaktør i Stavanger Aftenblad.

- PFU behandler i dag klager vedrørende internettpublikasjoner såfremt denne fyller kravet om medlemsskap i en av pressens tre grunnorganisasjoner. Slik det er i dag, behandler ikke PFU klager som allerede har vært behandlet i andre instanser, som for eksempel Kringkastingsrådet. Om PFU vil behandle saker som allerede har vært behandlet i dette etiske rådet, har vi ikke tatt stilling til, sier Omdahl.

Omdahl trekker fram at det kan bli vanskelig å få gjennomslagskraft uten sanksjonsmuligheter ved overtredelser av de etiske reglene.

- PFU kan påvirke de ulike publikasjonene, men det er virkemiddel man ikke har på nettet. Det er omstridt hvem som har ansvar for innholdet på Internett, så på den måten har PFU en enormt enkel oppgave sammenliknet med dette etiske rådet som skal se på Internett.

- Har du noen gode råd å komme med til det etiske rådet?

- Nei, i grunnen ikke, ler Omdahl. - Vi strever også med temaet redaktøransvar på nettet. Det viktigste er at det blir satt igang en debatt om dette. Jeg tror det etiske rådet vil fungere best ved å stille spørsmål heller enn at det blir et rent klageorgan, sier Omdahl.

Ifølge KDL skal utkastet til etiske regler for Internett legges ut på KDLs hjemmesider i løpet av kort tid.

Til toppen