Post- og teletilsynet: - Telenor trenerer saker

Telenor trenerer saker og er interessert i at saker som kan endre konkurransebildet i telemarkedet blir forsinket. Det misliker Post- og teletilsynet i rapporten om konkurranseforholdet i det norske telemarkedet.

Telenor ASA får beinhard kritikk fra sitt eget tilsynsorgan, Post- og teletilsynet. Tilsynet har i en dyptpløyende analyse av det norske telemarkedet stadfestet at Telenor har en særdeles sterkt posisjon, på grensen til å dominere markedet 100 prosent.

Helt siden telemarkedet ble liberalisert i januar 1998 har det vært en oppgave for tilsynsmyndighetene å sikre virksom konkurranse. Tilsynet skriver i rapporten at det per i dag ikke er virksom konkurranse.

I rapporten skriver tilsynet følgende:

"Selv om regelverket ansees å fungere tilfredsstillende og hittil har vært dekkende for de områder vi har arbeidet med, kan det være andre årsaker til at konkurransen ikke har vært virksom. For det første vil Telenor alltid ha en interesse i at saker som er avgjørende for å oppnå konkurranse ikke får en rask avgjørelse hos telemyndigheten."

Teletilsynet skriver også at Telenor på forskjellig vis trenerer saker.

" Saker treneres på forskjellig vis. Vi har erfaring med at tidligere monopolister og nåværende duopolister ikke gir oss den informasjon vi ber om innen det tidspunkt vi har satt. Dette krever merarbeid fra oss, og gjør at saker tar lengre tid. I noen tilfeller har vi også måttet varsle ileggelse av tvangsmulkt."

Det skal nevnes at Post- og teletilsynet ikke har ilagt Telenor bøter ennå, men bare varsel om dette. Når varselet ble sendt, kom også de ønskede opplysninger til Post- og teletilsynet. Dette opplyser tilsynet til digitoday.no.

- Dette høres overraskende ut, sier en knapp Steinar Ostermann, pressetalsmann i Telenor ASA. Han ønsket ikke kommentere saken før de hadde lest rapporten.

Rapporten blir ikke offentlig kjent før mandag ettermiddag. digitoday.no kommer tilbake med kommentarer fra Telenor.

;