Reell økning for desentraliserte studietilbud

- Utkastet til statsbudsjett for 1999 inneholder en reell økning på åtte millioner kroner til desentraliserte studietilbud, forsikrer avdelingssjef Arne Benjaminsen i Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF).

Slik budsjettet er skrevet, er det ikke så lett å holde begrepene fjernundervisning og desentralisert studietilbud fra hverandre. Poenget er at bevilgninger til fjernundervisning går dels gjennom hovedkapitlet for voksenopplæring, der fjernundervisningsposten økes med 1,4 millioner kroner til 38,8 millioner, dels gjennom hovedkapitlet for høyere utdanning, der 12 millioner kroner, i år som i fjor, kanaliseres gjennom Sentralorganet for fjernundervisning og går til fjernundervisningstiltak på universiteter og høyskoler.

- De åtte millionene som skal viderefordeles til desentraliserte studietilbud på høyskolenivå, har ingenting med SOFF å gjøre. De går ikke gjennom SOFF, men fordeles direkte til den enkelte utdanningsinstitusjonen. Et desentralisert studietilbud kan ha mye til felles med fjernundervisning, men vi holder de to begrepene atskilt, presiserer Benjaminsen.

En tilsvarende bevilgning finnes ikke på fjorårets budsjett. Det gjør det selvsagt vanskelig å sammenlikne.

- Det vi har sett er at en stadig større andel av de ordinære bevilgningene går til desentraliserte studietilbud. De ekstre åtte millionene skal i hovedsak gå til statlige høyskoler i distriktene, for å styrke finansieringen av etablerte desentraliserte studietilbud, først og fremst innen helsefag og lærerutdanning, eventuelt også IT-fag.

Bevilgningen ligger under "fellesutgifter for universiteteter og høgskoler" (kapittel 0281), der posten for driftsutgifter er foreslått økt fra 490 millioner kroner til 553 millioner kroner. Den er ikke tilgodesett med noen nærmere kommentar i gjennomgangen av dette kapitlet, selv om den er nevnt i pressemeldingen.

Til toppen