Statsbudsjettet: Telekonkurransen blir regulert

I løpet av høsten skal Samferdselsdepartementet fremme en stortingsmelding som blant annet skal omfatte finansieringen av landsdekkende tjenester og konkurranse i lokalnettene.

Regjeringen avsetter et helt kapittel i nasjonalbudsjettet til konkurransepolitikken i ulike markedene, og nevner telemarkedet spesielt.

I løpet av høsten skal Samferdselsdepartementet fremme en stortingsmelding som blant annet skal omfatte finansieringen av landsdekkende tjenester og konkurranse i lokalnettene. Her skal departementet blant annet presentere sin vurdering av opprettelse av et USO-fond, der de av Telenors konkurrenter, som ikke har forpliktelser til å levere teletjenester der det er lite penger å tjene, skal betale inn en avgift til fondet for å dekke utgiftene knyttet til ulønnsomme teletjenester.

Regjeringen understreker etableringen av en egen sektorspesifikk regulering i den generelle konkurransereguleringen for telesektoren, for "å legge til rette for effektiv konkurranse og nødvendig kontroll og styring med telesektoren".

Regjeringen har tidligere nedsatt et utvalg som skal se på gjeldende regulering i kringkastings- og teleområdet i lys av den nedbyggingen av tidligere grenser mellom fagområder. Utvalget, som ledes av høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, skal innen 1. april neste år legge fram sine forslag for framtidig regulering av kringkasting- og telemarkedet for å sikre viktige samfunnsinteresser.

Til toppen