Stoppet Telenor-streik

Kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad innkalte onsdag partene i Telenor-konflikten til departementets kontor. Beskjeden var som ventet: Haarstad stopper Telenor-streiken med å foreslå tvungen lønnsnemnd.

- Vi har fått uttalelser fra Statens helsetilsyn og Post- og teletilsynet som mener at det faktum at det må søkes om dispensasjon i konkrete tilfeller, fører til lenger saksbehandlingstid. Og Helstilsynet har sagt at dersom det tar lengre tid å rette opp feil enn det som er avtalefestet, kan det medføre fare for liv og helse, sier Ragnhild Queseth Haarstad i sin begrunnelse for regjeringens inngripen i konflikten.

Hun vil ikke være med på at Regjeringen har grepet for tidlig inn i konflikten.

- Vi har tvert i mot fått kritikk for at vi har ventet for lenge, svarer hun.

- Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har forståelse for departementets syn på risikoen for liv og helse, sier personal- og organisasjonsdirektør Gun-Bente Johansen i Telenor.

Hun ber om forståelse for at det kan ta noe tid å ta igjen det etterslepet streiken har gitt selskapet når det gjelder retting av feil og effektuering av bestillinger.

LO Stat og Tele- og Dataforbundet var innkalt på statsrådens kontor fra arbeidstakersiden, mens NAVO, Norges Arbeidsgiverorganisasjon for Virksomheter med Offentlig tilknytning, og Telenor var innkalt fra arbeidsgiversiden.

Etter den siste opptrappingen var 1178 LO Stat-organiserte i Telenor i streik. Streiken har vart siden 13. juni, og har i hovedsak berørt feilretting, installasjoner og kabelpåvisning på de stedene i landet hvor ansatte fra ulike virksomheter i Telenor var tatt ut i streik.

Hovedtyngden av de streikende har vært lokalisert til Oslo, Trondheim og Bergen.

De Telenor-ansatte går umiddelbart tilbake til arbeidet, men uttrykker dyp skuffelse over lønnsnemnden. Regjeringen truer streikeretten med sin inngripen, mener de streikende.

Til toppen