Støtteordninger trengs for år 2000

- Det er et akselererende behov i statlige organer for ekstern hjelp til å håndtere IT-problemer knyttet til år 2000, sier Hans Christian Holte i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I et foredrag på IT-tinget i Trondheim torsdag sa Holte at departementet vil lage støtteordninger for å sikre at år 2000-problemene håndteres tilfredsstillende. Han ville ikke kommentere eventuelle spesielle bevilgninger til slike støtteordninger over statsbudsjettet, og slo fast at det grunnleggende prinsippet – at alle etater må ordne dette gjennom de ressursene de allerede har – står ved lag.

- Spesielle bevilgninger reiser en rekke motforestillinger. Det er klart at det viktigste er at jobben blir gjort. Men tilleggsbevilgninger kan tolkes som premiering av de som ikke har gjort jobben sin hittil. De kan dessuten oppfattes som soveputer og føre til unødvendige byråkratiske belastninger.

Holtes vektigste motargument synes å være at ressursmangel ikke er et varslet problem så langt. På den andre siden understreket han også i foredraget at mange etater ikke er kommet forbi den fasen i arbeidet der omfanget av problemet vokser etter hvert som man graver det fram.

- I skjemaene vi har sendt ut, har vi spurt om man har tenkt å løse problemene internt, eller om man også har tenkt å gjøre bruk av eksterne konsulenter. Det vi ser er at en stor og voksende andel melder at de vil ty til eksterne ressurser, presiserte han i en spørsmålsrunde etter foredraget.

Skjemaene gir ikke grunnlag for å besvare det naturlige oppfølgingsspørsmålet, nemlig hva slags oppgaver de eksterne ressursene skal dekke.

- Her kan jeg bare spekulere, sier Holte. – Det kan være standardoppgaver som å gå gjennom Cobol-programmer og å sjekke PC-er. Det kan også dreie seg om mer avanserte oppgaver.

Holte innrømmer også at han ikke har oversikt over hvorvidt det er tilstrekkelig tilgang til ledige ressurser i markedet.

- Inntrykket mitt er at det fortsatt er tilgjengelige ressurser, selv om presset øker. Et annet problem er at mange etater ikke har erfaring fra det å innhente ekstern hjelp. Støtteordningene vi tenker på, kan bidra med dette.

I foredraget sa Holte at hovedtyngden av år 2000-arbeidet i Staten befinner seg i analyse- eller utbedringsfasen, hvis man går ut fra den vanlige inndelingen i kartlegging, analyse, utbedring, testing og produksjon.

- De større etatene, det vil si de med flere enn 500 ansatte, ligger bedre an enn de mindre. I de minste etatene er det fortsatt et problem at man mangler forståelse for alvoret og omfanget av oppgavene. Dette er bekymringsfullt.

Manglende forståelse er en spesiell risikofaktor i statsforvaltningens håndtering av år 2000. Holte listet ytterligere tre spesielle risikofaktorer i Staten: mangelfulle milepælsplaner, vanskelig prioritering av oppgaver ut fra en erkjennelse av at man ikke vil bli ferdig, og lite risiko- og sårbarhetsanalyse, spesielt med tanke på at eksterne kontakter kan bukke under ved årtusenskiftet eller levere feilaktig informasjon.

– Risiko- og sårbarhetsanalyser settes opp som aktivitet, og komme i mål før år 2000, understreket han.

– IT-prosjekter generelt er preget av at ulike problemer fører til reviderte tidsestimater (les utsettelser) og av at halve tiden går til testing. Da er det spesielt bekymringsfullt at år 2000-prosjekter ikke kan utsettes, og at så få innen statsforvaltningen har kommet over i testfasen.

Når statsbudsjettet er klart i begynnelsen av oktober, må status i Statens år 2000-arbeid rapporteres til Stortinget. Hvis ikke Holtes statsråd kan dokumentere at hans bekymring ikke bygger på en riktig situasjonsbeskrivelse, er det duket for et virkelig ramaskrik fra opposisjonen.

Til toppen