Strømmen kan falle ut

Strømmen kan bli borte på nyttårsaften, innrømmer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som råder bedrifter og statlige funksjoner med kritiske behov til å skaffe seg nødgeneratorer.

Det gjenstår et betydelig arbeid for å sikre at strømmen ikke blir borte på neste nyttårsaften, forteller innrømmer Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), som administrerer alle elektrisitetsverkene i Norge, i sin rapport til Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB).

Alle "samfunnskritiske" departementet og etater har, som en del av Bondevik-regjeringens år 2000-arbeid, fått i oppdrag å sende DSB en rapport om hvordan det står til med forberedelsene til årtusenskiftet. Som digi.no kunne fortelle i går, har kun et fåtall departementer og etater vurdert hva de skal gjøre dersom strømmen faller bort.

De statlige etatene mener de i varierende grad har kontroll på år 2000-arbeidet og diskuterer forskjellige nødtiltak mot andre problemer, men tar ett forbehold: strømstans. "Faller strømmen ut vil alt stå", er en gjennomgående konklusjon i rapportene til DSB (se lenke til egen sak i høyre marg). Det er derfor spesielt alvorlig at NVE ikke kan garantere en problemfri overgang til år 2000.

I sin rapport til DSB sier NVE seg fornøyd med fremgangen i arbeidet, men understreker at "[...] abonnenter som er kritisk avhengig av stabil strømtilførsel bør som prinsipp skaffe seg reservestrøm [...]". NVE innrømmer nemlig at det vil oppstå en del restproblemer som en ikke kan - eller rekker - å løse før kommende årsskifte.

NVE forteller at de startet sitt år 2000-arbeid i eldre administrative IT-systemer på midten av 90-tallet. Først i 1997 utvidet NVE prosjektet til styringselektronikk og ander typer IT-systemer.

"Mot slutten av 1997 fikk vi de første indikasjoner på at problemet kunne være større en antatt", skriver NVE i sin rapport til DSB. Det var Norsk Hydro som slo alarm og vekket NVE og Energiforsyningens fellesorganisasjon etter at selskapet hadde begynt år 2000-arbeidet på sine e-verk på Vestlandet.

NVE oppdaget etter hvert at problemene var atskillig større enn tidligere antatt. "På grunn av omfattende automatisering, fjernstyring, nedbemanning/kompetanseendring er kraftforsyningen blitt sårbar med hensyn til systematiske feil i databasert fjernkontroll og andre automatiske funksjoner", forteller NVE.

NVE mener at man kan tåle enkelte feil eller at et lite kraftverk faller ut. Skulle det dukke opp mange feil, vil det - fordi det er kaldt og lite overskuddsstrøm - være fare for at "betydelige deler av landet kan bli uten strøm".

Mange feil vil skape kø hos driftssentraler og sambandssystemer, og gi langvarige driftsstanser med hva NVE kaller "betydelige samfunnsmessige konsekvenser". I tillegg er det muligheter for at demninger kan bli åpnet av styringssystemer som slår seg vrang, noe som i verste fall kan føre til tap av menneskeliv.

Først så sent som 13. mars fikk de norske e-verkene pålegg fra NVE om å starte sitt år 2000-arbeid og rapportere arbeidets fremdrift. Ting kan tyde på at ikke alle e-verkene ligger like godt an: Leser man litt mellom linjene i DSBs rapport synes det som NVE har en mistanke om at mange av de mindre e-verkene ikke er i rute.

NVE varsler nå hyppige inspeksjoner av landets e-verk: Direktoratet har opprettet to inspeksjonsteam av fire mennesker hver, men disse vil neppe rekke å besøke alle de norske e-verkene.

Til toppen