Tandberg Data på sporet

Tandberg Data leverte et resultat omtrent som ventet, og uten å skuffe markedet. Selskapets ledelse mener selv de er på riktig spor, men veien frem er fremdeles lang.

Tandberg Data leverte et resultat omtrent som ventet, og uten å skuffe markedet. Selskapets ledelse mener selv de er på riktig spor, men veien frem er fremdeles lang.

I tråd med tidligere meldinger fra Tandberg Data ble resultatet etter tredje kvartal heller svakt med et underskudd på 4,5 millioner kroner av en omsetning på 259,1 millioner.

Omsetningen økte da med 14 prosent fra samme kvartal forrige år til 259,1 millioner kroner. I samme tidsrom økte materialforbruket med 33 prosent. Selskapets konstituerte direktør, Erik Normann, mener materialprisene og materialkostnadene utvikler seg som forventet.

Det er dermed klart at selskapet i snitt nå får tildels betydelig lavere priser for sine produkter enn i tidligere perioder. Bruttomarginen er nå nede på 45 prosent, et nivå selskapets styreformann, Einar J. Greve, mener er naturlig å legge til grunn også for tiden fremover.

Også driftskostnaden har fortsatt å øke de siste kvartalene med en topp i tredje kvartal på 117,4 millioner kroner før avskrivninger. De fire siste kvartalene har hatt en utvikling fra fjerde kvartal 1997 på 91,8 millioner kroner til henholdsvis 102,4; 110,1 og altså 117,4 millioner kroner de påfølgende kvartalene.

Kostnadsutviklingen skyldes en planlagt oppskalering for å møte et øket volum som aldri kom, ettersom Compaq-avtalen gikk i vasken.

Selskapet har foretatt bemanningsreduksjoner som ikke vil få full effekt før i første kvartal neste år. Samtidig er markedsføringsutgiftene øket med "noen millioner dollar" i tråd med hva selskapet tidligere har varslet.

Dermed er kostnadssiden i stor grad forklart, og selskapet mener selv de er "håndterbare".

Omsetningsøkningen har trolig sammenheng med relativt godt salg av SLR8. Selskapet vil ikke bryte ned salget på ulike produkter, ei heller oppgi antatt markedsandeler i kroner eller enheter.

Erik Normann nøyer seg med å si at han har god grunn til å tro at man har tatt markedsandeler med SLR8 versus DDS2. Samtidig opplyses det at omsetningen fordeler seg med omtrent 50 prosent på nye og gamle produkter.

Tandberg Data har fremdeles en meget solid egenkapital-andel og betydelig midler i banken.

Dette gav imidlertid kun marginale finansinntekter i kvartalet (1,5 millioner kroner), noe ledelsen forklarer med valutaforhold, spesielt svekkelsen av amerikanske dollar mot norske kroner. Basert på gårsdagens kursbilde ville selskapet rapportert 3 millioner høyere finansinntekter.

Samtidig ble det gjort meget klart - av styreformann Einar J. Greve - at selskapet på ingen måte har til hensikt å levere tilbake de pengene de hentet inn fra aksjonærene i våres.

All den tid selskapet heller ikke ønsker å bedrive bankvirksomhet - noe de så langt heller ikke har vært spesielt flinke til - ligger det i kortene at selskapet har planer for anvendelse av midlene selv.

I første omgang vil det bli benyttet 30 millioner kroner for å sette opp en egen produktlinje for Quantums DLT-produkter i Oslo i løpet av første kvartal 1999.

Selskapets varelager er fremdeles på et relativt høyt nivå, tilsvarende 65 dagers omsetning. Ifølge selskapet er kun halvparten av varelageret på 189,3 millioner kroner ferdigvarer, og dette er produkter av høy kvalitet.

Fordringsmassen har vist en positiv utvikling i kvartalet med en nedgang på 2,8 prosent. Fordringsmassen tilsier nå en gjennomsnittlig kreditt-tid på 58 dager, som er en hyggelig nedgang fra forrige kvartals 72 dager.

Alt i alt mener selskapet at utviklingen nå går som planlagt. Ledelsen legger vekt på at Quantum-avtalen har gitt dem meget gode tilbakemeldinger fra forhandlerleddet, og at de regner med økt salg av egne produkter som følge av at de nå på sikt kan tilby en større bredde i produktene.

Styreformann Einar J. Greve er forøvrig krystallklar på at selskapet overhodet ikke har planer om å kutte i satsingen på egen teknologi. Roadmapen på fremtidige produkter er imidlertid nå siktet inn på et annet markedssegment enn tidligere.

TABELL: Resultatregnskap Tandberg Data ASA 3. kvartal - alle tall i mill. NOK.

3. kvartal 1998 3. kvartal 1997
Driftsinntekter 259,1 227,2
Driftskostn. ekskl. avskr. 117,4 92,7
Resultat før skattekost. (4,5) 22,8
Til toppen