Telefusjonen koster Dørum konsulent-kroner

Regjeringen foreslo i statsråd fredag en tilleggsbevilgning på 18 millioner kroner på statsbudsjettet for 1999 for å dekke Samferdselsdepartementets ekstrakostnader til konsulentbistand i forbindelse med forberedelser av sammenslåing av Telenor AS og det svenske selskapet Telia AB.

- Forberedelsene til sammenslåing av de to selskapene er viktig for å sikre den norske statens eierinteresser og andre norske interesser. Bistand fra høyt kvalifiserte rådgivere, også fra internasjonalt hold, er av særlig betydning for å sikre størst mulig uttelling ved salg av statens aksjer, sier samferdselsminister Odd Einar Dørum.

Regjeringen vil senere legge fram en egen sak for Stortinget om sammenslåing av Telenor og Telia og om oppfølgingen av Stortingets tidligere vedtak om å be Regjeringen legge fram forslag om delprivatisering og børsnotering av Telenor.

Det blir også vist til at forslaget til tilleggsbevilgning ikke omfatter kostnader i forbindelse med selve salget av statens aksjer i Telenor. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette senere.

Til toppen