Telenor kjenner ikke NetCom-bud

Det er dårlig hold i det mest konkrete ryktet rundt et oppkjøp av NetCom GSM ASA. Det er konklusjonen etter at digi.no har sjekket ut ryktet som vokste frem i markedet mandag.

Flere markedsaktører refererte mandag til et rykte om at "noen" ville by hele 300 kroner per aksje for å kjøpe seg opp i NetCom GSM ASA. I sin mest konkrete versjon ble det referert et internt notat i Telenor hvor det ble påstått at man hadde sikker informasjon om at Ameritech har budt 300 kroner per aksje for eierandelene til Orkla og Singapore Telecom.

digi.no har ikke funnet kilder i Telenor som har kunnet bekrefte eksistensen av et slikt notat. En kilde som normalt ville hatt tilgang på slik informasjon avkrefter at vedkommende har sett eller hørt noe som tyder på at et slikt notat eksisterer. Også formelle kontakter med Telenor gir den samme konklusjonen.

Det synes dermed lite sannsynlig at et Telenor-notat som omtaler et slikt bud eksisterer.

Det betyr selvfølgelig ikke at noe slikt bud ikke eksisterer.

- Vi kommenterer ikke slike spekulasjoner, sier Lorrie Secrest hos Ameritech i London, til digi.no.

- Er det et generelt svar eller svarer du nå spesifikt i forhold til dette konkrete ryktet?

- Vi har som policy at inntil noe er definitivt gir vi ikke kommentarer på slike rykter. I denne bransjen skjer det mye på kort tid. I det ene øyeblikket kan noe se ut til bli en realitet - i det neste øyeblikket er det ikke det. Derfor er det vår policy at vi ikke gir noen kommentar.

Orklas uttalelser til digi.no sist uke er tolket dithen at selskapet ønsker å selge seg ut i løpet av kort tid. Uttalelsene finner du i høyre marg.

Uttalelser til digi.no fra Singapore Telecom før påske er lettest å tolke i retning av at selskapet ikke ønsker å selge seg ut av NetCom. Også denne uttalelsen finner du i høyre marg. Man har så langt vært usikre på dette selskapet, spesielt fordi det i over ett år nå har versert rykter om at man vil selge seg ned. Uttalelsen fra selskapet til digi.no svekker disse ryktene.

Informasjon som har drevet kursen den siste tiden kan deles i tre kategorier:

Relativ prising. Det vises til at flere andre europeiske telekommunikasjonsselskaper prises høyere enn NetCom. Spesielt kursstigningen på svenske telekom-aksjer trekkes frem for å forklare verdiøkningen i NetCom.

Fornyet interesse. Stadig flere utenlandske meglerhus leverer analyser på NetCom. Det kan virke kursdrivende både fordi man forventer økt interesse for aksjen (likviditetsdrevet oppgang) og fordi enkelte tolker den økte interessen dithen at selskapene fisker etter Corporate-oppdrag, hvilket kan indikere at "noe vil skje".

NetCom blir kjøpt opp! Disse ryktene er ved nærmere ettersyn knyttet til endringer på eiersiden i NetCom, altså ikke nødvendigvis et oppkjøp over børs.

Markedet ser ut til å være temmelig sikre på at Ameritech ønsker å være eier i selskapet i overskuelig fremtid.

NetCom Systems er det få som kjenner spesielt godt. De forventes ikke å selge selv, men det spekuleres i hva som vil skje på eiersiden der også. Vi har tidligere påpekt at dersom noen skulle ønske å kjøpe opp NetCom Systems kan det være marginalt lettere å gjøre det dersom man først fikk aksjemajoriteten i NetCom GSM.

Ameritech, SingTel og Orkla har tilsammen 50,53 prosent av aksjene i selskapet. NetCom systems AB sitter på 25,05 prosent.

For egen regning nevner vi at selv om markedsaktører jevnlig peker på at telekommunikasjonsselskaper historisk er kjøpt opp med en premie på 30-35 prosent av børskurs, så er det vanskelig å kalle det en "lov" av den grunn. Vi har heller vondt for å se hvordan man kan forsvare en slik premie dersom det er snakk om at en eier kjøper ut en annen eier - i hvert fall ikke når kursen allerede er drevet høyt nettopp på oppkjøpsrykter.

Spørsmålet som står ubesvart i relasjon til et oppkjøp er om det finnes mulige synergier som tilsier at den oppkjøpende parten er villig til å betale en premie på opp mot 35 prosent. I dagens situasjon er det i det aktuelle tilfellet trolig lite å hente på annet enn produktutvikling og "drifts-kompetanse".

På sikt kan bildet være annerledes, spesielt dersom vi ser på internasjonal kommunikasjon og bredbåndstjenester. Vi mener det er mulig å argumentere for at NetCom vil trenge en internasjonal tung partner som majoritetseier for å overleve på sikt. Det er imidlertid ingen markedsaktører som referer resonnementer som underbygger en slik påstand.

På kurs 300 ville NetCom blitt priset til over 14 milliarder kroner.

Flere analytikerne vi har vært i kontakt med den siste tiden synes å mene at NetCom foreløpig er høyt nok priset på nivået rett over 200 kroner. Analytikerne baserer seg da på verdien av fremtidige kontantstrømmer fra NetCom slik selskapet ser ut i dag.

NetCom legger frem resultatet etter første kvartal torsdag 30. april.

Til toppen