Telenor Mobil vil stoppe Sense

Telenor Mobil ber om at Post- og teletilsynet utsetter vedtaket om å gi Sense Communications adgang til Telenor Mobils nett til saken er endelig avgjort. Telenor vil om nødvendig få avklart de prinsippielle forholdene gjennom domstolene.

I et brev til Statens teleforvaltningsråd skriver Telenor Mobils administrerende direktør, Stig Herbern, at Post- og teletilsynets vedtak forrige uke vil bli påklaget av Telenor. Samtidig ber Herbern om at saken gis oppsettende virkning, slik at Sense Comunications ikke gis tilgang til Telenor Mobils nett før saken er avklart.

Herbern slår fast at Telenor ikke har endret syn på at forskriften om offentlig telenett og offentlig teletjeneste som selskapet mener ikke gir hjemmel til å gi Sense tilgang til mobilnettet.

Om bakgrunnen for kravet om ikke å gi Sense tilgang før saken er avklart, skriver Herbern at saken "reiser en rekke prinsipielle telepolitiske spørsmål som hittil har vært uavklarte". I brevet heter det videre at vedtaket fra tilsynet gir Sense en tilgang til mobilnett som ingen andre europeiske teleoperatører så langt har fått.

Dermed fastholder Telenor Mobil sitt tidligere syn i denne saken, men varsler allerede nå at om selskapet ikke får gjennom sitt syn under klagebehandlingen, så vil saken bringes inn for domstolene.

Herbern er heller ikke fornøyd med at klagen behandles av Statens teleforvaltningsråd og skriver at selskapet mener Samferdselsdepartementet skal være riktig klageorgan siden saken "åpenbart" er av prinsipiell betydning, som er kravet som stilles til en departemental behandling av en klage, ifølge forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste.

Informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth Gjølme, sier til digi.no at selskapet mener denne saken først og fremst bør avklares politisk.

I brevet fra Telenor Mobil heter det om begrunnelsen for oppsettende virkning at det er nødvendig siden Sense ellers må stanse et allerede igangsatt salg, noe Telenor Mobil betegner som "svært vanskelig", og "irreversibel". I brevet skriver selskapet: "En gjennomføring av Post- og teletilsynets vedtak i perioden før klagen er avgjort, er etter Telenor Mobils oppfatning av saken i realiteten irreversibel".

Telenor Mobil frykter dessuten henvendelser fra andre selskap som ønsker lignende tilgang og mener selve klageadgangen gjøres "illusorisk" om en ikke får oppsettende virkning av vedtaket.

Telenor Mobil peker i sitt brev også på de ekstrakostnadene som en tilgang for Sense vil føre med seg, noe selskapet mener har konsekvenser som en ikke kjenner i dag.

Til toppen