Telenor-tilretteleggere refses, men slipper straff

Etter å ha lyttet til lydbånd, retter Kredittilsynet kritikk mot spesielt ett av selskapene som deltok i Telenor-tilretteleggingen. "Enkelte av utsagnene var i strid med god forretningsskikk", skriver tilsynet i en rapport. Men ingen straffes.

Torsdag kom oppsummeringen fra Kredittilsynet.

Tilsynet har på stikkprøvebasis foretatt kontroll av hvilke opplysninger om tegningsinteressen meglerne har gitt de institusjonelle kundene. Dette er blant annet gjort ved å lytte til båndopptak.

Oppsummeringen konkluderer med at det er uheldig at enkeltkunder- og foretak fikk vitale opplysninger i forbindelse med børsintroduksjonen av Telenor ASA. Kredittilsynet peker på at det bare var kunder som var i kontakt med, eller som ble kontaktet av meglerhus som bistod ved emisjonen, som fikk opplysninger om ordrebokens størrelse gjennom fredag 1. desember.

Hvordan dette skal håndteres, er ikke regulert i verken børs- eller verdipapirlovgivningen, men på generelt grunnlag legger imidlertid Kredittilsynet til grunn at informasjon om tegningsinteressen i forkant av tegningsperiodens utløp må behandles med særlig aktsomhet.

"Det er Kredittilsynets oppfatning at informasjon om ordre-bokens størrelse og estimater bare kan offentliggjøres dersom markedet som helhet sikres lik og samtidig tilgang til informasjonen", skriver tilsynet i en pressemelding.

Det var i etterkant av børsintroduksjonen av Telenor at det ble fremsatt påstander om at meglerhusene hadde gitt misvisende og villedende opplysninger om ordreboken i tegningsperioden.

Blant annet gikk tabloidavisen Dagbladet knallhardt ut og kalte det hele for en skandale. Avisen påsto at småsparerne, det vil si Ola og Kari Nordmann, var blitt lurt trill rundt av det statseide selskapet.

De aksjekjøperne som hadde tilgang til ordreboken, kunne spekulere i hvor mye emisjonen ble overtegnet og posisjonere seg i forhold til dette. Hvis emisjonen var mye overtegnet, indikerer dette stor interesse og sannsynlighet for at aksjekursen kunne stige etter at aksjen ble tatt opp til notering.

Tilsynet skriver at det spesielt var én aktør og enkelte meglere i ett enkelt verdipapirforetak som gjennomgående var mer optimistiske til utfallet enn andre.

"Kreditttilsynet mener at meglerne her burde vært mer varsomme med indikasjonene på mulige tegningsresultat og at enkelte utsagn var i strid med krav til god forretningsskikk".

Det var DnB Markets og Goldman Sachs som var hovedtilretteleggere i plasseringen.

Men Kredittilsynet vil ikke navngi hvilket av selskapene som kritiseres hardest. Tilsynet har bestemt seg for ikke å treffe tiltak overfor noen av enkeltforetakene som var involvert.

Til toppen