Telenor viser forhandlingsvilje

- En pris på 1,23 kroner på terminering skal ikke oppfattes som noe ultimatum fra Telenor. Dersom prisen faller tilstrekkelig vil vi avstå fra refiling, sier konserndirektør Magnus Dokset i Telenor til digi.no.

Telenor og NetCom sitter fremdeles til megling for å finne frem til en pris for trafikk mellom nettene. Stridstemaet er den såkalte termineringsprisen som er det Telenor betaler for å sende en samtale inn i NetComs nett, og omvendt.

Ved starten på forhandlingene sa Telenor at de tok en pris på 1,23 kroner per minutt av NetCom og forventet at NetCom kom med et likelydende tilbud. Prisen på kr. 1,23 fremkom ved at man tok utgangspunkt i prisen ut til kunden på 1,85 kroner, trakk fra momsen og kalkulerte med 27 øre per minutt til å dekke nettkostnad i eget nett og faktureringskostnader.

NetCom mener at en pris på 1,23 kroner nærmer seg dumping, og var villig til å gå ned fra dagens pris på 2,04 til 1,85. Selskapet har siden signalisert vilje til å godta priser rundt 1,70 kroner per minutt.

Fraværet av en fremforhandlet avtale har hindret NetCom i å komme igang med å tilby fastlinje-telefoni til privatmarkedet.

I mellomtiden har Telenor valgt å sende deler av trafikken fra Telenor sine nett ut av Norge til Sverige og inn igjen i NetComs nett - såkalt refiling eller "tromboning". Dette er det mulig å gjøre fordi NetCom har avtaler med blant annet Telia i Sverige om utgående internasjonal trafikk som innebærer at Telia har rettigheter på å sende trafikk tilbake til NetComs nett. Dette skyldes et internasjonalt avtaleverk på internasjonal trafikk hvor avtalene er symmetriske.

- Den bevegelsen vi har sett i prisforslagene fra NetCom har ikke vært tilstrekkelig for oss. Vi har derfor sendt noe trafikk via Sverige for å få ned gjennomsnittsprisen. Hvis det fremkommer en løsning hvor prisen faller tilstrekkelig vil ikke vi være interessert i refiling og derfor avstå fra det, sier Magnus Dokset til digi.no.

Dokset sier videre at den prisen som man startet forhandlingene med, ikke skal oppfattes som noe ultimatum fra Telenor.

- Vi ser at Post- og Teletilsynet (PT) nå har vedtatt at Telenor, Telenor Mobil og NetCom har sterk markedsstilling i markedet for samtrafikk og at de derfor må ta utgangspunkt i kostnadsbaserte priser på samtrafikken. Hva er det som er nytt med denne beslutningen?

- Det som er nytt er jo at mobiloperatørene blir underlagt denne reguleringen. Telenor har vært underlagt kostnadsbaserte priser i lenger tid.

- Vil Telenor Nett nå ha anledning til å ta ulike priser fra de ulike aktørene?

- Fastnettet har ikke anledning til å ta ulike priser fra ulike kunder. Derfor ser du at prisen vi tilbyr til for eksempel Telia og Tele2 er den samme.

- Når prisen skal være kostnadsorientert har dere vel strengt tatt anledning til å ta ulike priser fra store og små aktører dersom dere kan påvise at det er enkelte kostnader som er faste og dermed blir lavere for den aktøren som har størst trafikk?

- Vi har foreløpig ikke lagt slike betraktninger til grunn. Det er klart at det er tenkelig, men du kan si at vi har valgt å avstå fra å prøve ut den muligheten.

- Dersom Telenor Nett valgte å differensiere på ulike kunder, så måtte kanskje også Telenor Mobil tatt en lavere pris på trafikk fra NetCom enn NetCom måtte tatt av Telenor Mobil. Kostnadene er vel lavere i nettet hos Telenor Mobil enn hos NetCom. Konsekvensen av det ville være at NetCom tjente mer på samtrafikken enn Telenor Mobil, selv om prisen til kunden hadde vært den samme?

- Det er akkurat denne typen spørsmål som er uavklart. En løsning som du nå skisserer betyr jo at NetCom vil kunne ta ut ren profitt ved å ha samme pris til sluttkunden som Telenor Mobil. Dersom vi legger til den samme tankegangen i mobilnettene som i fastnettet, nemlig at alle aktørene bruker samme samtrafikkpris, så blir jo spørsmålet hvilken pris vi skal velge. Det blir jo litt spesielt om vi skal ta utgangspunkt i kostnadene til den aktøren som er minst kostnadseffektiv. På den annen side så vil jo de minste aktørene bukke under dersom man legger til grunn kostnadene hos den mest kostnadseffektive aktøren.

- Så det er fremdeles en lang vei å gå før man finner frem til en løsning?

- Ja, i Storbritannia ser vi jo at myndighetene har valgt å gå ut med en felles pris som de mener alle aktøren bør rette seg etter. Vi har tatt opp problemstillingen med PT, men jeg tror nok det vil ta noe tid før vi får jobbet oss frem til en løsning i Norge. Så langt ser det ut til at veien fremover går via forhandlinger mellom aktørene hvor man blir enig om en pris som alle kan leve med, og hvor denne prisen gjelder begge veier, sier Dokset.

Til toppen