Telepolitiske etater samordnes

I samarbeid med Konkurransetilsynet skal Post- og teletilsynet utarbeide et forslag for samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom de to organene.

I samarbeid med Konkurransetilsynet skal Post- og teletilsynet utarbeide et forslag for samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom de to organene.

Tilsynet med konkurransen i telesektoren skal samordnet, mener arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer. Hun har nå i samarbeid med samferdselsminister Odd Einar Dørum tatt initiativ til at Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet i fellesskap skal presentere det de mener er den beste organiseringen organene imellom.

Det er i dag overlappende ansvar og praksis mellom de to tilsynene når det gjelder telesektoren. Begge tilsynene jobber i dag med telekonkurranse. Post- og teletilsynet har i tillegg en rolle for å sikre de telepolitiske målene.

Rapporten som de to tilsynene skal samarbeide om skal resultere i færre problemer med overlapping av ansvarsområdet.

- Om tilsynene ikke har et nært samarbeid, kan tilsynene komme til å legge ulike meninger i begreper som har en sentral plass i både konkurranselovgivningen og telelovgivningen, sier Løwer, som mener at målet er at det ikke skal være tvil om hva konkurransepolitikken for telemarkedet er eller hvordan ansvarsfordelingen mellom de to tilsynsmyndighetene fungerer.

- Det er derfor vi også har gitt tilsynene i oppdrag å utarbeide et opplegg for å gjøre hovedpunktene i samarbeidsavtalen kjent blant aktørene i markedet, sier Løwer.

Rapporten skal være klar 20. juni.

Til toppen