Teletopia tapte mot Telenor

Teletopia blir av Oslo byrett pålagt å betale for teletilknytning etter Telenors standardvilkår. Dermed er det klart at selskapet i første omgang ikke får gjennomslag for kravet om midlertidig forføyning om at Telenor skal levere 40 2Mbits tilknytninger gratis.

Saken skal opp for Oslo byrett senere, men byretten har i dag avsagt en kjennelse som betyr at Teletopias krav om midlertid forføyning avvises.

Teletopia stevnet Telenor for ikke å følge opp sine gamle avtaler, og bad byretten om en midlertidig forføyning. I tillegg krever Teletopia 45 millioner kroner av Telenor. I dag sier byretten at Teletopia må betale saksomkostningene i saken.

Oslo byrett ble i begjæringen fra Teletopia i desember 1997 anmodet om å forby Telenor å iverksette oppsigelsen av en avtale mellom selskapene fra 1995 inntil rettskraftig dom er avsagt i saken. Byretten ble også anmodet om å beslutte at Telenor vederlagsfritt skulle levere 40 teletilknytninger til Teletopia. I tillegg nedla Teletopia påstand om at Telenor skulle betale saksomkostninger i anledning byrettens behandling av begjæringen om midlertidig forføyning.

Det har vært avholdt fire dagers muntlig forhandling i byretten til behandling av saken tidligere i år.

I dagens kjennelse heter det at det gamle avtaleverket mellom Telenor og Teletopia fremdeles skal gjelde, imidlertid med den reservasjon at prisene i dette avtaleverket skal erstattes med de priser som fremgår av Telenors nye standardvilkår for aktører som Teletopia.

I tillegg forutsetter byretten at de faktureringsvilkår som inntatt i den gamle avtalen skal erstattes med Telenors nye vilkår for fakturering. Byretten legger for øvrig til grunn at Teletopia skal betale kr. 108 420,- i tilknytningsavgift til Telenor for levering av de 40 teletilknytningene.

Til toppen