BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

iStock_000057532710_XXXLarge.jpg
iStock_000057532710_XXXLarge.jpg
Innhold fra annonsør

3 trinn til digitalisering

Vi har sett litt nærmere på hvordan en virksomhet kan lykkes med sine digitale initiativer.

Digitalisering skjer overalt. Hos alle. Og for alle. Vi har sett litt nærmere på hvordan en virksomhet kan lykkes med sine digitale initiativer. Uavhengig av omfang, mål og ambisjoner er det en viktig forutsetning at ledere på alle nivåer i virksomheten gjør den digitale agendaen til sin egen, etablerer en felles forståelse og et felles språk. 

Vi har ofte observert at ulike enheter i virksomheter har ulikt syn på hva "digitalisering" innebærer i forretningstransformasjoner. Det kan skyldes at de har forskjellige IT-løsninger eller applikasjoner, at enhetene har ulike mål og arbeidsprosesser, eller at enkeltpersoner har forskjellig syn på hva som skal oppnås. For noen handler digitalisering om å bygge helt ny virksomhet og en ny organisasjonsmessig kontekst. For andre handler digitalisering om nye måter å kommunisere med brukere og kunder på. For atter andre handler det kun om teknologi. Uavhengig av omfang, er det en viktig suksessfaktor å etablere en felles forståelse av situasjonen og en felles måte å snakke om endringer på.

Tre perspektiver

Grovt sett kan vi benytte tre perspektiver for målet med digitalisering. Ved å enes om mål og perspektiv, kan virksomheten sette inn den rette kompetansen og de rette metodene i digitaliseringsarbeidet, og det vil bli mulig for ledere på alle nivåer å etablere og formidle en felles forståelse for målet med digitaliseringsarbeidet.

Støtte opp om det nye: Hvis målsettingen er å skape nye inntektsstrømmer og å transformere virksomheten med nye grensesnitt, forretningsmodeller, økosystemer og partnere, må du fokusere på strategier, kompetanse og miljøer som kan støtte opp under nye aktiviteter.

Bygge videre på det man har: Hvis målsettingen er å gjøre det mulig å ta smarte beslutninger og skape vekst innen eksisterende virksomhet, samt å gi brukere og kunder mer for pengene og enda bedre service, vil digitalisering innebære å koble eksisterende inntektsstrømmer, tjenester og produkter til Internett og å ta i bruk verktøy som gjør at du kan utforske eksisterende kundedata og ta i bruk data som grunnlag for forretningsbeslutninger. Begreper som "business intelligence," "datautvinning" og "tingenes internett" vil være sentrale i et slikt perspektiv.

Omstrukturere det eksisterende: Hvis målsettingen er å fortsette med det dere allerede gjør, men å gjøre det på en enda bedre måte, vil digitaliseringsarbeidet gå ut på å etablere en organisasjon, mål for virksomheten og nye eller forbedrede prosesser som kreves i et transformasjonslandskap og en forretningsmessig kontekst preget av forventninger om at produkter og tjenester er tilgjengelige ved behov, til enhver tid. 

Som du skjønner, vil de fleste digitaliseringstiltak innebære en transformasjon – for organisasjonen, forretningsprosessene eller begge deler. Så hvordan setter du i gang en påkrevd transformasjon, og hvordan sørger du for at den går sin gang?

Behovet for å transformere

Det er viktig at virksomheten er klar over behovet for å transformere – og det er også viktig at den øverste ledelsen i virksomheten tar føringen og sørger for at initiativet blir gjennomført etter planen. Hvis du utfører endringer riktig, kan dere få de berørte til å ønske å bevege seg i riktig retning.

Når dere har oppnådd enighet i ledelsen om hvilket av de ovennevnte perspektivene på digitalisering som skal legges til grunn, har dere en bedre forståelse av hva som skal til for å gjennomføre transformasjonen – og mye bedre muligheter til å lykkes i arbeidet.

For at ikke virksomheten skal falle tilbake til gamle vaner, er det viktig at det etableres mekanismer for kontroll, anerkjennelse og feiring. Positive tilbakemeldinger er en god tilnærming når det gjelder å gjennomføre transformasjoner og å gjøre det nye til noe varig. 

Fra et ledelsesperspektiv er det lurt å huske at transformasjoner alltid gjennomføres ovenfra og ned i en organisasjon. Et transformasjonsinitiativ som kun kommer nedenfra, har mye til felles med en revolusjon (eller et mytteri) og er antakelig ikke i samsvar med dine intensjoner.

Hvis du tar hensyn til de ovennevnte momentene når du setter i gang med digitaliseringsarbeidet, er du allerede på god vei til å lykkes!

Til slutt: Vi ønsker alle å sette i gang og drive fram transformasjoner ut fra vår egen agenda og strategi. Hvis det er konkurrentene dine som gjør at du må transformere, er du nok i ferd med å bli "disruptet." Det kan bli en smertefull erfaring for mange.

Dette er Tieto OneCloud

Kombinerer de offentlige skytjenestene med de private fra Tietos nordiske datasenter.

Les mer og ta kontakt »

Sikre din virksomhets suksess i en disruptiv tidsalder

Digitaliseringen vil akselerere dine forretninger, og fungere som kjernen i enhver virksomhet.

Last ned gratis whitepaper »