100 millioner ekstra til IT og bredbånd

Budsjettmidlene til bredbånds- og innholdsutvikling er styrket med drøyt 100 millioner kroner.

IT og utbygging av elektronisk infrastruktur er et sentralt satsingsområde for Regjeringen. Budsjettmidlene til bredbånds- og innholdsutvikling er styrket med drøyt 100 millioner kroner i tillegg til at en rekke IT-initiativ i budsjettet føres videre. Dette skriver Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.

Av IT-satsingene i budsjettet for 2002 kan nevnes:
  • Videreføring av 152 millioner kroner til IT-forskning over Forskningsrådets budsjett.
  • HØYKOM-programmet koordineres med andre programmer og det foreslås økt fra 38,5 til 53,5 millioner kroner, hvorav minst 7,5 millioner øremerkes bredbåndsutbygging i Finmark.
  • Det foreslås 4,5 millioner kroner til å opprette et prosjekt som skal arbeide med IT-sikkerhet.
  • E-handelsprosjektene VeRDI og BIT videreføres innenfor SNDs rammer på minst samme nivå som tidligere.
Sosial- og helsedepartementets arbeid med infrastruktur for helsesektoren styrkes med omlag 25 millioner.

Kirke-, utdannings og forskingsdepartementets satsing på IT i utdanningen styrkes med 27 millioner til totalt 307 millioner kroner. Innenfor den foreslåtte låneordningen på 15 milliarder kroner over KUFs budsjett til satsing på skoleanlegg, kan også bredbåndstilknytning inkluderes dersom dette er en del av rehabiliteringsprosjektet for skoleanlegget.


Innenfor potten av økte midler på vel 100 millioner kroner til IT-satsinger, avsettes det midler til blant annet nye tjenester ved Brønnøysundregistrene, nye tjenester i Statens pensjonskasse, språkvern - en etablering av Norsk språkbank, digitalisering av arkiv og bibliotek, styrking av en nasjonal innholdsindustri gjennom NFR og SND, digitale landkart og arealressurskartlegging og kartlegging av behov for støtteordninger til bredbåndsutbygging.

Til sammen utgjør disse tiltakene nærmere 50 millioner kroner.

Hver for seg betyr disse prosjektene mye for å sikre en bred og helhetlig utvikling av nye digitale tjenester, skriver departementet i pressemeldingen.

Bredbåndspolitikken er basert på at markedet bygger ut bredbåndsnettet i Norge. Det offentliges rolle er å styrke konkurransen i markedet og den offentlige etterspørselen etter bredbåndstjenester. Utbredelsen av bredbånd i Norge går langsommere enn ønskelig i forhold til målene i regjeringens handlingsplan for bredbånd.

Det er flere grunner til det. Det økonomiske klima i IT-sektoren har endret seg. Det reises spørsmål om det er tilstrekkelig konkurranse i bredbåndsmarkedet. Det hersker en viss usikkerhet om hvilken nytteverdi bredbånd vil ha for brukerne - til tross for dokumenterte eksempler på kostnadsbesparelser og effektivisering.

Aktørene har vært for lite samkjørte på utbygging av fremføringsveier for telenett. I lys av dagens situasjon mener Regjeringen at det er nødvendig å gå systematisk og bredt frem for å styrke bredbåndsutbyggingen. Norge er blant de ledende land i verden når det gjelder tilgang til og bruk av Internett, med en meget stor ISDN-andel sammenlignet med andre land. Dette kan ha bidratt til at Internett-brukerne i Norge har hatt færre incentiver til å ta i bruk bredbånd.


Regjeringen la i august frem en nasjonal plan for arbeid med og bruk av krypterte data. Formålet med en nasjonal kryptopolitikk er å legge til rette for sikker elektronisk samhandling i samfunnet og for sikker og pålitelig IT-bruk i norske virksomheter.


Til toppen