13 kommuner uten år 2000 beredskap

Den siste Gallup-undersøkelsen fra Aksjon 2000 viser at tre prosent eller anslagsvis 13 kommuner, ikke vil ha folk i beredskap nyttårsnatten.

Den siste Gallup-undersøkelsen fra Aksjon 2000 viser at tre prosent eller anslagsvis 13 kommuner, ikke vil ha folk i beredskap nyttårsnatten.

Leder i Aksjon 2000, Geir Jacobsen, ser ikke på dette som særlig dramatisk. Undersøkelsen fra månedsskiftet november-desember viser at kommunene jevnt over føler seg ferdige (95 prosent) og trygge (98 prosent) på at de har gjort det de skal.

- Dette måler ikke bare kommunenes selvtilfredshet, sier Jacobsen. - Forskjellige tilsyn har vært inne i bildet og forsikret seg at kommunenes tiltak er reelle. Kredittilsynet har vært inne, NVE og Statnett har vært aktive, og selv om Helsetilsynet kom noe seint inn i bildet, har statsråd Dagfinn Høybråten sørget for god oppfølging. Det viktigste er strøm, vann og helse, og virker godt sikret.

Ifølge Rolf Utkvitne fra Norsk Gallup er et utvalg på 100 kommuner spurt i den siste undersøkelse. Kommunene er anonyme i undersøkelsen. Man vet følgelig ikke hvilke kommuner som ikke har noen beredskapsordning.

Aksjon 2000 selv har beredskapsordning - uten nødaggregat.

- Skulle det bli alvorlige svikt, har vi tinget plass i regjeringshøyblokken, sier Jacobsen. - Men jeg tror det blir en avslappet kveld. Undersøkelsen er tre uker gammel, og vi har tilbakemeldinger på at flere kommuner har forsert år 2000-arbeidet for å ta igjen tidligere forsømmelser.

Undersøkelsen viser at kommuner og bedrifter synes godt forberedt på å møte overgangen til 2000-tallet. 85 prosent av kommunene har utarbeidet egne beredskapsplaner for nyttårshelgen. 95 prosent har generelle beredskapsplaner som i 79 prosent av tilfellene også fanger opp det spesielle behovet ved dette årsskiftet.

- Den store andelen kommuner med generelle beredskapsplaner er en følge av år 2000-arbeidet, påpeker Jacobsen. - Da målingene våre begynte for halvannet år siden, hadde bare hver fjerde kommune en generell beredskapsplan.

Bare 8 prosent av kommunene forventer problemer.

En annen interessant følge av år 2000-arbeidet, er at 54 prosent av kommunene har etablert kontakter, samarbeidspartnere eller nye kommunikasjonskanaler. Av disse vil hele 67 prosent fortsette samarbeidet også ut over nyttårshelgen.

- Det tyder på at kommunene har utviklet en ny dugnadsholdning, og at de har lært av hverandre, sier Jacobsen.

Undersøkelsen omfatter også 872 bedrifter. Også her er det stor trygghet og tilfredshet over forberedelsene. Den eneste usikkerheten er at 36 prosent mener problemstillingen ikke er relevant.

- Vi har sett nærmere på disse tallene, sier Jacobsen. - Vi er rimelig trygge på at det enten gjelder småbedrifter uten datautstyr, eller bedrifter som mener at problemstillingen ikke lenger er relevant, siden alt utstyret deres er nytt og følgelig år 2000 kompatibelt.

Fra ulik hold er det fremmet kritikk mot blant annet bankene, fordi det ikke har latt seg gjøre å teste hvorvidt samkjørende systemer som hver for seg er blitt erklært år 2000 kompatible, faktisk er kompatible i samkjøring.

- Jeg har også hørt dette. Bankene mener de har testet alt svært grundig.

Da Aksjon 2000 startet sitt arbeid, viste målingene at Norge lå etter de øvrige nordiske landene.

- Jeg mener vi er nå fullt på høye med resten av Norden. Jobben er gjort når det gjelder forberedelser.

Over årsskiftet vil det bli tatt opp en ny måling for å kartlegge hvordan overgangen til et nytt årtusen gikk i norske kommuner og bedrifter. Ifølge Gartner Group vil opptil ti prosent av år 2000-problemene oppstå innen 14 dager etter årsskiftet, og 10 prosent av dem vil vare i mer enn tre dager.

En ukjent faktor er faren for en sterk økning i datavirus i forbindelse med overgangen til 2000-tallet.

- Antivirus bør opplagt oppdateres svært ofte i dagene framover. Man bør også være ekstra forsiktige med tanke på hvile systemer som er koplet til Internett.

I siste halvår er arbeidet til Aksjon 2000 nevnt i disse artiklene:


100.000 år 2000-konsulenter i USA mister jobben - full kontroll i Norge
Leverandører ryker på årtusenskiftet
Du kan se fram mot en strålende nyttårsfeiring
Friskmelder Norge fra år 2000-syken
Kommunene klare til tusenårsskiftet
År 2000-feil vil ødelegge år 2000-fester
Stopp i år 2000-forberedelsene
År 2000 vil velte småbedriftene

Til toppen