18.000 Statoil-ansatte handler på nettet

Verdens største råoljeprodusent knytter enda tettere bånd til programvareselskapet SAP. Nå kan Statoils 18.000 ansatte foreta sine viktigste innkjøp over nettet.

Verdens største råoljeprodusent knytter enda tettere bånd til programvareselskapet SAP. Nå kan Statoils 18.000 ansatte foreta sine viktigste innkjøp over nettet.

Det var under "oljemessen" Offshore Europe '99 i Aberdeen i Skottland tirsdag SAP offentliggjorde Statoil-avtalen, som innebærer at oljeselskapet tar i bruk SAPs web-løsning B2B (Business-to-Business Procurement) for å redusere sine innkjøpskostnader.

Oljebransjen samarbeider allerede på en rekke teknologiske felter, men kan spare milliardbeløp på å effektivisere sine innkjøp.

Den web-baserte innkjøpsløsningen gjør det mulig for Statoils innkjøpsavdeling å frigjøre ressurser ved at selskapets 18.000 ansatte selv, via web-baserte kataloger, kan kjøpe de viktigste produktene de til enhver tid har behov for.

B2B er en del av Internett-strategien og portalen mySAP.com som binder sammen en rekke SAP-produkter. mySAP.com er utgangspunktet for en rekke tjenester, rettet dels mot kundens medarbeidere, dels mot kundens samarbeidspartnere.

Overfor de enkelte medarbeiderne, faller disse tjenestene i to kategorier. Den ene består av tjenester til selve arbeidsplassen, slik at kundens eget system kan avlastes ved at de hentes direkte fra SAPs tjener. De kan være knyttet direkte til rollen den enkelte medarbeider spiller, eller være mer allmenne, som reisebestilling, dokumentutveksling og liknende. En tredje type kan være opplæring og andre tjenester SAP tilbyr sine kunder.

Den andre tjenestekategorien som henvender seg direkte til medarbeiderne. Det vil ikke si annet enn at hvis kunden vil at en medarbeider skal kunne arbeide hjemmefra mot bedriftens R/3-system eller andre administrasjonssystemer, ordner SAP dette gjennom sin portal. Denne biten er samtidig en offentlig portal rettet mot alle som måtte ønske å bruke den - også deg og meg som privatpersoner.

Portaltjenestene direkte overfor bedrifter har først og fremst med elektronisk handel på nivået bedrift til bedrift å gjøre. SAPs mål er å knytte så mange av sine egne kunder til denne ordningen som mulig, og deretter trekke til seg en rekke andre bedrifter, som enten har konkurrentenes ERP-systemer, eller ingen slike i det hele tatt. Et sentralt salgsargument for denne portalen er at du ville kunne bruke én handle kurv for alle varer du kjøper fra alle partnere knyttet til portalen. Du kjøper en PC fra X, en reise fra Y, reservedeler fra Z, samler alt i en kurv, og ditt eget administrasjonssystem tar seg automatisk av alle videre formaliteter.

For Statoil, som årlig behandler mer enn 350.000 fakturaer og plasserer 40.000 ordrer, ligger det et åpenbart innsparingspotensial i å få samordnet alle innkjøpsfunksjoner i én løsning.

Til toppen