2/3 av norske hjem har PC, halve Norge har Internett

Ved utgangen av andre kvartal i år hadde to tredjedeler av husholdningene i Norge tilgang til PC. Vel halve Norge er tilknyttet nettet, viser ny SSB-statistikk.

Ved utgangen av andre kvartal i år hadde to tredjedeler av husholdningene i Norge tilgang til PC. Vel halve Norge er tilknyttet nettet, viser ny SSB-statistikk.

Det er første gang Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en undersøkelse av denne typen. Det er derfor foreløpig ikke mulig å lage tidsserier på statistikken. For noen av kjennemerkene, for eksempel tilgang til PC og Internett, finnes det imidlertid sammenlignbare tall i Mediebarometeret/Gallups RedMeasure-måling.

De nye SSB-tallene, som er hentet inn i andre kvartal, viser at PCen daglig blir brukt av halve befolkningen, mens 40 prosent er på Internett minst en gang for dagen.

Generelt er det familier med barn som i størst grad har tilgang til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Når det gjelder andel husholdninger som har tilgang til PC og Internett, ligger barnefamilier henholdsvis 21 og 25 prosentpoeng over familier uten barn.

PC og Internett er også mer vanlig i husholdninger med høyere inntekter. Mens 95 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt på over 600.000 kroner hadde PC, var andelen for husholdningene med inntekter under 200 000 kun 46 prosent. De tilsvarende tallene for Internett var 87 prosent i den høyeste inntektsgruppen og 32 prosent i den laveste, rapporterer SSB.

ADSL nesten like vanlig som modem

Av husholdninger som hadde Internett i årets andre kvartal, var det vel 60 prosent som hadde tradisjonelt modem eller ISDN-linje. Resten hadde fast oppkobling, det vil si at de slipper å ringe opp for å koble seg på Internett.

ADSL-abonnement er den vanligste typen fast oppkobling, og av alle husholdningene i Norge var det nesten 14 prosent som hadde denne abonnementstypen. Til sammenligning hadde 16 prosent av husholdningene modem og 17 prosent ISDN-linje.

Halvparten bruker PC hver dag

Dersom vi ser på personers bruk av PC var det vel 80 prosent som hadde brukt PC de tre siste månedene. Dette gjelder både bruk hjemme, på arbeid, på utdanningssted eller andre steder. Over halvparten av befolkningen brukte PC minst en gang hver hverdag. Det var flere menn enn kvinner som hadde brukt PC, og det var også flere menn blant dem som brukte PC hyppigst.

Det er aldersgruppen 25 til 54 år som har høyest andel av daglige PC-brukere. Aldersgruppen 16 til 24 år har imidlertid klart flest som bruker PC en gang i uken, men ikke hver dag. Blant dem som bruker PC sjeldnere enn dette, er fordelingen ganske jevn mellom aldersgruppene.

Menn er hyppigst på Internett

Tre fjerdedeler av befolkningen hadde vært på Internett hjemme, på arbeid eller andre steder i løpet av de tre siste månedene. Også her er det tydelige forskjeller mellom menn og kvinner. Mens 80 prosent av mennene brukte Internett i denne perioden, var andelen kvinner kun 70 prosent. Nesten halvparten av alle menn var på Internett daglig, mens 30 prosent av den kvinnelige befolkningen brukte Internett like ofte.

Fordelingen på ulike aldersgrupper etter hvor ofte de er på Internett er ganske lik mønsteret for PC-bruk. Av daglige brukere er det de mellom 25 og 34 år som har den høyeste andelen. Av dem som er på Internett ukentlig, men ikke daglig, er det aldersgruppen 16 til 24 år som dominerer.

Internett mest brukt til surfing

Nesten alle som var på Internett de siste tre månedene, hadde søkt etter informasjon eller brukt online-tjenester. Dette innbefatter generelle søk, tjenester knyttet til reise og innkvartering og benyttelse av Internett-radio/-TV, spill, musikk og aviser. Nesten like mange benyttet Internett til å kommunisere, gjennom for eksempel e-post og chatting.

Syv av ti brukte Internett til kjøp/salg av varer og tjenester eller banktjenester de tre siste månedene. Godt over halvparten av Internett-brukerne var innom offentlige myndigheters nettsider den samme perioden. Kun syv av hundre benyttet seg av Internett til utdannelse og kurs.

Av varer og tjenester som ble handlet på Internett, dominerte reiser og innkvartering. Over halvparten av de Internett-handlende hadde bestilt eller kjøpt reiser eller innkvartering siste tre måneder. Bøker, magasiner og læremateriell kom på andreplass med 37 prosent av de som hadde handlet, mens 34 prosent hadde kjøpt billetter til ulike arrangementer via Internett.

Hver femte PC-bruker utsatt for datavirus

15 prosent av befolkningen, eller 21 prosent av dem med PC, hadde vært utsatt for datavirus i løpet av det siste året. Mindre vanlig var problemer med misbruk av betalingskort og personlig informasjon som følge av Internett-bruk. Omtrent halvparten av alle som har PC, oppga at de hadde installert eller oppdatert et antivirusprogram det siste kvartalet.

Til toppen