38 IT-ansatte i Oslo kommune mister jobben

Det går mot store kutt når Oslo kommune setter ut IT-driften til eksterne leverandører.

Det går mot store kutt når Oslo kommune setter ut IT-driften til eksterne leverandører.

I Oslo kommunes mål om å bli en moderne og effektiv kommune, skal den operative IT-driften settes ut til eksterne leverandører som skal forvalte tre avtaler.

I alt 14 leverandører kjemper nå om en av Norges største IT-kontrakter, som i disse dager er inne i sluttforhandlinger.

IT-direktør Grete Zetterdahl i Oslo kommune forteller til digi.no at det nå er fem tilbydere på basisdrift, fem på applikasjonsdrift og fire på PC-/periferutstyrsdrift.

Det vil ikke være aktuelt å sette ut IT-driften til lavkostland.

I dag er det 400 ansatte som jobber med IT-drift i Oslo kommune, og mange har fryktet at IKT-organiseringen kan få stygge konsekvenser for kommunens IT-ansatte.

Ifølge Zetterdahl er det etter en lengre personalprosess, nå vedtatt at 38 IKT-ansatte får status som overtallige.

Den eller de aktørene som får kontraktene med Oslo kommune har ingen plikt til å tilby de kommuneansatte noen jobb.

Zetterdahl bekrefter at det er ingen av kommunens IT-ansvarlige som vil følge med til nye eksterne driftere som en del av kontraktene.

Ved en såkalt «virksomhetsoverdragelse» kan den ansatte ifølge arbeidsmiljøloven velge om han eller hun vil fortsette hos den nye arbeidsgiveren. Den ansatte vil altså ha rett, men ikke plikt til å bli med over til det nye selskapet og på samme vilkår som før.

Men i Oslo kommune er det avklart at utkontrakteringen av driftsoppgaver i Oslo kommune ikke er virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand fordi driftoppgavene ikke er samlet i noen egen organisatorisk og økonomisk selvstendig enhet i kommunen.

Oslo kommune etablerer tre nye IKT-roller som skal innføres i takt med implementering av de tre nye driftsavtalene:

  • Faglig premissgiver skal utforme strategier og tiltak for IKT-anvendelse og sørge for at IKT-løsningene implementeres og brukes på en optimal måte, slik at gevinstpotensialet realiseres.
  • IKT Strateg skal sørge for at kommunens IKT-teknologi understøtter strategier for IKT-anvendelse, og at IKT-organisasjonen ivaretar krav til effektiv oppgaveløsning.
  • IKT Leverandør har ansvar for den operative utførelsen av oppgaver knyttet til gjennomføring av tiltak forankret i konsernstrategi for IKT.
Til toppen