71,6 millioner til telekomforskning

Av et samlet budsjett på 145 millioner kroner til forskning på samferdselsområdet, øremerker statsråd Torild Skogsholm 71,6 millioner til telekom.

Av et samlet budsjett på 145 millioner kroner til forskning på samferdselsområdet, øremerker statsråd Torild Skogsholm 71,6 millioner til telekom.

Forskning og utvikling i samferdselssektoren øker med 7,7 prosent - eller vel ti millioner kroner - fra 2003 til 2004.

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2004 skal bevilges i alt 145,1 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling (i tillegg kommer de statlige transportetatenes satsing på disse formålene).

- Forskning er et satsingsområde for regjeringen. Økt forskningsinnsats i samferdselssektoren er viktig for å utnytte samfunnets muligheter til å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi og for å framskynde bruken av mer effektive, sikre og miljøvennlige former for transport, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Av den foreslåtte FoU-bevilgningen på 145,1 millioner kroner er 112,6 millioner kroner satt av til samferdselsforskning, 71,6 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning og 41 millioner til transportforskning.

Innenfor den økte støtten til forskning om telekommunikasjon vil det bli lagt spesiell vekt på programmer og prosjekter som fremmer utviklingen av bredbåndsnett og -tjenester. Det vil også bli bevilget midler til blant annet forskning til mer effektiv og sikker formidling av trafikk over Internett.

Regjeringen opplyser også at man i tråd med eNorge-strategien for IKT-forskningen fremlagt i januar 2003, vil øke midlene til den brukerstyrte forskningen fra 82,8 millioner kroner til 88,0 millioner kroner, mens den strategiske forskningen går ned fra 95 til 90 millioner kroner.

Til toppen