Abelia går imot lagringsplikt for teletrafikk

Abelia-sjef Paul Chaffey frykter store kostnader for telekomleverandørene dersom telefonsamtaler må lagres i ett år.

Abelia-sjef Paul Chaffey frykter store kostnader for telekomleverandørene dersom telefonsamtaler må lagres i ett år.

Abelia-leder Paul Chaffey mener at forslaget fra Justis- og Politidepartementet er uklart på hva som skal lagres i ett år, hvem som er forpliktet til å gjøre dette og hvordan.

Chaffey fraråder å innføre en generell plikt til å lagre trafikkdata i ett år, slik utredningen foreslår. Han mener behovet for endringer i lovverket må utredes av Datakrimutvalget, som har den nødvendige kompetansen til å vurdere spørsmålet på en grundig måte.

- Dersom Justisdepartementet likevel vil fremme forslaget om ett års lagringsplikt basert på foreliggende utredning, vil Abelia be om et snarlig møte med departementet for å argumentere for vårt syn, sier Chaffey.

I dag lagres teletrafikkdata i tre måneder. Frem til ganske nylig har den offentlige debatten handlet om hvor lenge en av personvernhensyn skal kunne oppbevare slike data – og om operatørene av hensyn til sitt faktureringsbehov skal kunne gå utover grensen på tre måneder. Debatten er nå snudd helt rundt når flertallet i et offentlig utvalg plutselig foreslår en radikalt forlenget plikt til å oppbevare trafikkdata. Det er ikke begrunnet hvorfor tre måneder ikke er tilstrekkelig lang tid.

Abelia mener at det vil være nødvendig å få fram konkrete eksempler på saker eller situasjoner der lagring av trafikkdata vil ha en mer effektiv bekjempelse av terrorisme eller kriminalitet.

Konsekvensene må nærmere avklares, dersom Stortinget skal vedta en lov som har så radikale konsekvenser for lagring av personsensitive opplysninger. Med tanke på leverandørenes kostnader, mener Abelia at et minimumskrav må være at konsekvensene blir langt grundigere analysert enn i den foreliggende utredningen;

Høringsnotat av 4. juni 2004 fra Justis- og Politidepartementet om NOU 2004:6 «Mellom effektivitet og Personvern».

Abelia savner avklaringer på en rekke sentrale spørsmål i utredningen:

  • Hva skal loggføres og lagres?
  • Hvor lenge er det fornuftig å lagre trafikkdata?
  • Hvem har ansvaret for lagringen?
  • Er det et treffsikkert virkemiddel for å avsløre kriminalitet?
  • Hvem skal betale kostnadene for en så omfattende datalagring?
Til toppen