Antitrustsaken mot Microsoft - en studie i spilt møye

Det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Microsoft basert på anklager om brudd på den amerikanske antitrustlovgivningen - går sin skjeve gang - til en forandring i det stille.

Det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Microsoft basert på anklager om brudd på den amerikanske antitrustlovgivningen - går sin skjeve gang - til en forandring i det stille.

For tiden er partene engasjert i forliksforhandlinger ledet av dommer Richard Posner, en av USAs mest prominente jurister og en energisk talsmann for "law and economics"-bevegelsen i amerikansk rettsvitenskap. Bevegelsen, som har sitt utspring i University of Chicago miljøet, agiterer sterkt for bruken av økonomisk tankegang og argumentasjon i løsningen av rettstvister.

(Posner er en noe ekstrem representant for bevegelsen - blant annet har han, i boken "Sex and Reason", anvendt strengt økonomiske betraktninger for å forklare forskjellige former for seksuell adferd...).

Det er ikke godt å vite hva slags innflytelse Posners medvirkning vil ha på sakens utfall, men man kan vel gå ut fra at den usentimentale Posner har liten sans for den ekstremt moralsk fordømmende tonen førsteinstansdommer Penfield Jackson anla i sin skjennepreken til Microsoft i kjennelsen han avsa vedrørende saksforholdet som skal legges til grunn i den endelige dommen.

Hvis det da ender med dom.

Skjønt justisdepartementet står som saksøker og fører saken mot Microsoft, er det nødvendig for den som vil forstå sakens opphav og forløp å være klar over at det var noen av Microsofts argeste konkurrenter som drev saken frem, spesielt Larry Ellison i Oracle og Jim Brown i Netscape. Anklager om brudd på antitrustlovgivningen brukes ikke sjelden som våpen i konkurransen i amerikansk næringsliv.

Ofte også med stort hell.

I mellomtiden blir det stadig klarere at tiden (som den ofte gjør i antitrustsaker) er i ferd med å gjøre hele tvisten irrelevant og meningsløs. Man minnes uvilkårlig den enorme antitrustsaken justisdepartementet førte mot IBM i 70-årene. Den saken varte omtrent like lenge som annen verdenskrig, og onde tunger vil ha det til at den sannsynligvis kostet det amerikanske samfunnet nesten like mye. Da saken omsider var over, hadde markedskreftene forlengst gjort IBMs påståtte markedsdominans irrelevant ved å gjøre IBMs hovedprodukter avleggs.

Saken mot Microsoft har engasjert mange av de mest lærde jurister i USA, og noen av landets fremste eksperter på antitrust har inntatt diametralt motsatte standpunkter i saken.

Som et eksempel har Robert Bork, en av USAs mest ansette jurister (muligens bedre kjent for norske lesere i forbindelse med den voldsomme konflikten som ble utløst i den amerikanske kongressen da Ronald Reagan nominerte ham til USAs høyesterett) og en foregangsmann i moderniseringen av amerikansk rettspraksis i antitrustsaker, gått voldsomt ut mot Microsoft i saken. Bork har vært spesielt kritisk til Microsofts forretningsmetoder, som han har fordømt i skarpe ordelag.

Det hører forøvrig med til historien at Bork lenge har vært engasjert som juridisk rådgiver for Oracle og Netscape i saken, noe som utvilsomt har farget hans synspunkter en god del.

Andre fremtredende antitrustjurister, blant andre Borks etterfølger som professor i antitrustrett ved Yale University, blåser av hele saken, som de betrakter som en stort sett politisk motivert aksjon drevet av de store økonomiske bidrag Oracle og Netscape og deres allierte har ydet til Bill Clinton og det demokratiske partiets valgkasser.

Justisdepartementets antitrustavdeling har heller ikke noe i mot å skape blest om seg selv ved å felle storvilt som Microsoft. Derved sikrer avdelingen seg økte bevilgninger, samtidig som avdelingens jurister kan se frem til lukrative fremtidige karrieremuligheter utenfor siviladministrasjonen.

De samme kommentatorene peker også på at saken er grunnløs siden ingen har lidd påviselig økonomisk skade - aller minst forbrukerne, som har nytt godt av gratistilbud på nettlesere og andre produkter.

Likeledes pekes det på at Microsofts forretningsmetoder er nøyaktig de samme som Microsofts plågeånder Oracle og Netscape benytter seg av, med den forskjell at Microsoft til nå har vært langt dyktigere i anvendelsen av dem.

Men når det gjelder bruken av kanskje den viktigste forretningsmetoden i denne sammenheng, nemlig å innynde seg hos Clinton-administrasjonen ved politiske pengebidrag og annen slags smøring, har nok Oracle og Netscape og deres allierte stilt Microsoft i skyggen. Bill Gates og Microsoft er ikke kjent for å bruke tiden på å pleie politiske kontakter - i hvert fall ikke i like stor grad - og det kan, som man ser, straffe seg.

Dessuten viser de siste dagers begivenheter at, sin størrelse til tross, er Microsoft som alle andre i stor grad en kasteball for den halsbrekkende utviklingen i et IT-landskap som forandrer seg så raskt at det i realiteten er praktisk talt umulig å bevare markedsdominans i et gitt markedssegment uten at man risikerer å bli hengende etter i utviklingen.

Fusjonen mellom AOL (som forøvrig motbeviste Netscapes påstand om å ha lidd tap som følge av Microsofts forretningsmetoder ved å kjøpe opp Netscape for en astronomisk sum) og Time Warner, viser til fulle hvor radikale omveltninger industrien står overfor. Det vil fort kunne komme til å vise seg at Microsoft har skuslet bort sine enorme ressurser ved å konsentrere seg for mye om å bevare sin dominerende posisjon på et område som lett vil kunne bli en bakevje i IT-markedet.

Hva enten man regner antitrustsaken mot Microsoft for å være grunnløs eller ikke, og uansett hva det endelige utfallet av saken måtte bli, vil den utløse uheldige og utilsiktede bivirkninger. Anklagene mot Microsoft og spesielt den voldsomme (for ikke å si groteske) språkbruken dommer Penfield Jackson benyttet i sin kjennelse, har egget opp et kobbel, som er i ferd med å bli en hærskare, av advokater fra alle kanter av USA som vil tjene seg en slant i kjølvannet av antitrustsaken ved å representere de talløse ofrene for Microsofts terrorvelde.

I USA kalles denne prosessen å bli "lawyered to death". De som ønsker å iaktta utilbørlige forretningsmetoder og sanseløst søl med samfunnsressurser på nært hold, gjør klokere i å observere disse advokatene og deres krumspring enn å fokusere på Microsoft.

Les mer om Ole Sandberg (den øverste lenken)

og monopolrettssaken mot Microsoft:


Har du blikket rettet mot Silicon Valley? Sjekk ut digi.no JUS§
Microsoft-saken: Så var det USA-regjeringens tur til å gjenta sine argumenter
Vil hugge opp Microsoft i tre
Myndighetene sikter mot strukturelle endringer i Microsoft-saken
Taushet verner Microsoft-mekling
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2
Nader krever at Microsoft frigir nettleseren
Berømt jurist skal mekle i Microsoft-saken
Microsoft-saken: Neste dom tidligst i februar
Lovhjemmel for fortgang i Microsoft-saken
Microsofts aksjonærer hyllet Lederen
USA: Bremset fall for Microsoft-aksje
Sun krever spesifikke tiltak mot Microsoft
Sterkere krav om å dele opp Microsoft
Et forlik betraktes som usannsynlig
Bare forlik kan avverge kjennelsen "skyldig"
Kvester Microsoft for monopol og skadeverk

Til toppen