År 2000: Internett i hvert tredje hus

En undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Jupiter tyder på at hver tredje amerikanske husholdning vil være tilknyttet Internett i år 2000. Selv om hjemme-IT fortsetter å øke, blir økningen mindre år for år.

En undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Jupiter tyder på at hver tredje amerikanske husholdning vil være tilknyttet Internett i år 2000. Selv om hjemme-IT fortsetter å øke, blir økningen mindre år for år.

Undersøkelsen inneholder prognoser på hvor mange amerikanske husholdninger som vil ha hhv PC-er og PC med modem, samt hvor mange vil være tilknyttet Internett, i hhv 1996, 1998 og 2000. Den regner med at det er til sammen 98,9 millioner husholdninger i 1996, 101,1 millioner i 1998 og 103,2 millioner i 2000.

Andelen som har PC er i disse årene hhv 39, 47 og 53 prosent. Andelen med både PC og modem er hhv 28, 42 og 50 prosent. Andelen husholdninger med Internett-tilgang er hhv 15, 27 og 35 prosent.

Selv om bransjen er svært opptatt av å tilby andre apparater enn PC for å gi tilgang til Internett, tyder undersøkelsen på at de aller fleste fortsatt vil foretrekke PC-en. Bare 16 prosent av Internett-tilgangen i 2000 vil gå via andre apparater, de fleste av disse vil være spesielt tilrettelagte tv-er. (Tilsvarende tall for 1998 er ikke offentliggjort.) Hvis vi trekker denne andelen fra det totale tallet på husholdninger som vil ha Internett-tilgang i 2000, får vi som resultat at i overkant av 29 prosent av husholdningene vil ha både PC og Internett-tilgang i 2000.

Vi kan lett trekke feilaktige konklusjoner av dette, hvis vi unnlater å se nærmere på hvilke tendenser tallene avslører. Da finner vi følgende:

Andelen med PC øker med 8 prosentpoeng fra 1996 til 1998, og med 6 prosentpoeng fra 1998 til 2000. For modem er de tilsvarende tallene mer dramatiske: 14 prosentpoengs økning fra 1996 til 1998 reduseres til 8 prosentpoeng fra 1998 til 2000 (selv om flere undersøkelser slår fast at modem vil være den dominerende Internett-tilknytningen forbi 2000). Heller ikke Internett-tilgangen akselereres: økningen på 12 prosentpoeng fra 1996 til 1998 blir til 8 prosentpoeng fra 1998 til 2000.

Tar vi med tallene for hvor mange skaffer seg Internett uten PC, kan vi anta at to til fire prosentpoeng av denne økningen skyldes at husholdninger med PC har skaffet seg Internett. Resten, fire til seks prosentpoeng, skyldes at husholdninger avstår fra å skaffe seg PC, men velger heller å gå "online" med annet og antakelig enklere apparatur. Konklusjonen er at andelen PC-husholdninger med Internett vil flate ut ved rundt 55 til 60 prosent. Sannsynligvis vil også andelen husholdninger med PC flate ut ved rundt 70 prosent.

Der vi har akselerasjon, er altså i nye Internett-apparater, der andelen er svært beskjeden, også i 2000. Tradisjonell IT i husholdningene befinner seg i den øvre delen av "S"-kurven der økningen taper fart og der andelen er stor.

Stilt overfor IT-revolusjonen oppfører husholdningene seg tradisjonelt, går det altså fram av denne undersøkelsen fra Jupiter.

Til toppen