Arkiverer CD-ROM for ettertiden

Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana samler stadig flere norskproduserte CD ROM til arkivet sitt i fjellet. Men programvare vet de ikke helt hva de skal gjøre med.

Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana samler stadig flere norskproduserte CD ROM til arkivet sitt i fjellet. Men programvare vet de ikke helt hva de skal gjøre med.

Kommende slekter skal ha mulighet til å vite hva vi på 1900-tallet var opptatt av og hva vi leste. For å sikre det, skal eksemplarer av alt som utgis i Norge eller rettet mot nordmenn, leveres inn til Nasjonalbiblioteket i Rana. De senere år har nye medier som CD ROM og informasjon lagret på disketter også blitt inkludert i det som er avleveringspliktig.

I de ferske tallene for 1998 fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) med oversikt over hva som er levert til Nasjonalbiblioteket, kommer det fram at totalt ble levert inn 1000.008 ulike materiale til Nasjonalbiblioteket i 1998.
- Alt som kommer inn under pliktavleveringsloven, det vil si at det er allment tilgjengelig informasjon, som CD ROM eller disketter utgitt i Norge eller tilpasset norsk forhold, skal leveres inn, sier førstekonsulent ved Nasjonalbiblioteket i Rana, Kjersti Rustad. Blant annet oppslagsverk og leksikon kommer inn under denne loven.


- Men vi registrerer på langt nær alt som utgis i Norge, siden mye er utenlandsk, sier Rustad. Hun har ikke noe tall på hvor stor prosentvis andel av det totale antall CD-rom og disketter i salg i Norge som nasjonalbiblioteket registrerer. Men det er stadig flere norskproduserte, har hun merket seg.

Nasjonalbiblioteket vurderer om programvaredisketter og CD ROM skal inn under pliktavleveringsloven. Foreløpig har ikke dette vært et område de bevisst har samlet inn CD ROM eller disketter, annet enn et prøveprosjekt.

- Fra 1995 til 1998 hadde vi et prøveprosjekt hvor 20 utvalgte programvare disketter og CD ROM ble levert inn. Utgivere er redd for misbruk, så foreløpig er dette kun på prøvestadiet. Vi tok for oss norskprodusert programvare i prosjektet. Det kan være interessant for ettertiden å dokumentere hvilke verktøy vi jobbet med, i tillegg til at en del program har mye informasjon. Men som sagt er programvare ikke et felt vi har prioritert, sier Rustad til digi.no.


Innlevert til Nasjonalbiblioteket 1996* 1997** 1998
CD ROM 803 42 78
Disketter 3323 44 46
Kilde: Statstistisk Sentralbyrå (SSB)
* Dette tallet er et samletall for perioden 1990-1996.
** Ved utgangen til 1997 var det et etterslep på registreringen med en måned. At tallene for 1997 er lavere enn tidligere år, avspeiler altså ikke nedgang i leveringen.

Det er pliktavleveringsloven som ligger bak ordningen med at det meste som blir utgitt på en eller annen måte i Norge, skal bevares for ettertiden i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Et sikkert rom i fjellet ved Nasjonalbiblioteket oppbevares blant annet aviser, bøker og CD-rom.

"§ 1. Føremål: Føremålet med denne lova er å tryggja avleveringa av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon."

I pliktavleveringsloven blir et medium definert som "noko som kan lagra informasjon". Så også CD-rom og disketter faller inn under denne definisjonen.
"§ 4. Kva som skal avleverast: Dokument som er gjort tilgjengeleg for allmenta skal avleverast slik:
1.Dokument av papir eller papirliknande medium, mikroformer og fotografi i sju eksemplar.
2.Lydfesting, film, videogram,
edb-dokument (red. utheving) og kombinasjonar av desse dokumenttypane i to eksemplar.
3.Opptak av kringkastingsprogram i eitt eksemplar. Dokument laga i utlandet skal berre avleverast dersom det er laga for norsk utgjevar eller særskilt tilpassa allmenta i Noreg."
Til toppen