Ask presenterte sterke tall

ASK omsatte for 483,8 millioner kroner i tredje kvartal, og presterte samtidig et resultat før skatt på 35,5 millioner kroner. Veksten i omsetning kom i det amerikanske markedet, hvor integrasjonen med Proxima går bedre enn planlagt.

Omsetningsøkningen - som er på hele 202 prosent i forhold til i fjor - skyldes sammenslåingen av ASK og Proxima. I tillegg har selskapet beholdt sine markedsandeler i USA, og øket salget av ASK-produkter i USA.

Mot slutten av tredje kvartal var andelen ASK-produkter solgt gjennom Proxima oppe i 15 prosent. Selskapet regner med at denne andelen vil ligge på 10-15 prosent ut året.

Økt salg av ASK-produkter er en medvirkende årsak til at selskapet klarer å opprettholde sine gode marginer. Bruttomarginen i kvartalet ble 29 prosent mot 27,4 prosent i forrige kvartal. For 1999 har ASK som mål at man skal komme opp i en andel på 25 prosent ASK-produkter i USA neste år.

Historisk har ASK som produsent av egne prosjektører hatt marginer opp mot 35-40 prosent. Isolert sett bør en økt andel ASK-produkter bidra til høyere bruttomarginer for selskapet under ett.

Også utviklingen i integrasjonen går bedre enn ventet. Selve organisasjonsendringene går etter planen, mens resultatet for gamle Proxima ble positivt allerede i tredje kvartal.

ASK har beholdt sine markedsandeler i USA og hadde i henhold til august-tallene en markedsandel i det profesjonelle markedet på 21,6 prosent. Dette er omtrent som i juni og juli. Konkurrenten In Focus holder også sin markedsandel i denne delen av markedet på 24,2 prosent.

Markedsandelene er basert på omsetning, ikke på antall enheter solgt. ASK/Proxima selger i gjennomsnitt prosjektører med en høyere pris enn In Focus, så målt etter antallet enheter har In Focus et større forsprang på ASK.

Mens utviklingen i USA tydeligvis er positiv i tredje kvartal, er ikke utviklingen i det europeiske markedet fullt så god. Omsetningen i dette markedet var i andre kvartal på 155 millioner kroner, men falt til 145 millioner kroner i tredje kvartal.

Til sammenlikning økte In Focus sin omsetning i Europa fra 108 til 113 millioner kroner (på samme dollarkurs) fra andre til tredje kvartal. Begge selskapene mener markedet i Europa var meget svakt i juli og august.

Ifølge ASK har man så langt ikke sett at selskapet har tapt markedsandeler i Europa, men det foreligger ikke tall som er ferskere enn fra juli måned. En ekstra effekt som kan ha dempet utviklingen i forhold til USA, kan ifølge selskapet være at det i det europeiske markedet er sporet en noe større usikkerhet knyttet til fremtidig økonomisk vekst.

Ole J. Fredriksen sier til digi.no at han så langt i fjerde kvartal har intrykk av at man har fått en god start på perioden i Europa.

I Europa er heller ikke Proxima-produktene introdusert, så her har selskapet ikke fått noen omsetningseffekt av Proxima-fusjonen. Selskapet sier at man regner med å ha den nye organisasjonen på plass i Europa og Asia innen utgangen av året.

Administrerende direktør Ole J. Fredriksen sier at han fortsatt forventer en markedsvekst på 35 prosent årlig, målt i antall solgte enheter. Med en forventet prisnedgang på 20-25 prosent bør omsetningsveksten i markedet være på 10-15 prosent årlig i tiden fremover.

Omsetningen i ASK fordelte seg i siste kvartal med 62 prosent i USA, 30 prosent i Europa og 8 prosent i USA.

Fordelt på typen prosjektører var salget i USA i september fordelt på 33 prosent XGA og resten SVGA (samt 1-2 prosent SXGA). I tredje kvartal under ett er splitten omtrent 30/70 ifølge Proxima-sjef Verner Heid.

I USA er fordelingen på ulike markedssegmenter 35 prosent "ultra-portable", 5 prosent faste installasjoner og resten desktop-produkter. Denne fordelingen er på antall enheter solgt, ikke på omsetning i dollar.

Heid understreker at en slik fordeling gir gradvis mindre mening da grensen mellom installasjonsmarkedet og desktop-markedet, samt grensen mellom markedet for ultra-portable og desktop-løsninger begge er mer og mer glidende.

ASK oppgir forøvrig at 35 prosent av omsetningen i USA nå går via PC-distributører. I Europa er dette tallet betydelig lavere, og ligger trolig rundt fem prosent.

Blant de bedre nyhetene fra kvartalet var en betydelig nedgang i varelageret og fordringsmassen i ASK, til tross for økende omsetning.

Varelageret ble redusert fra 186 til 123 millioner kroner. Noe av denne effekten skyldes at selskapet klarte å kvitte seg med et knippe eldre prosjektører, som ble solgt i det asiatiske markedet. ASK legger likevel ikke skjul på at selskapet nå er fornøyd med nivået på varelageret.

Samtidig mener selskapet at de har god kontroll med lagerbeholdningen hos forhandlerne. Den tilsvarer trolig 10 til 11 dagers omsetning, hvilket er et nivå selskapet er tilfreds med.

Også utestående fordringer ble redusert i kvartalet, fra 401 til 356,5 millioner kroner.

Dermed er kapitalbindingen redusert og kontantbeholdningen styrket også gjennom balanse-endringer.

(Tilsvarende artikler fra andrekvartals-tallene og fra In Focus' resultatfremleggelse finner du som pekere i høyre marg på denne siden.)

Til toppen