Avtalen mellom Konkurransetilsynet og Telenor/Schibsted

Telenor A/S, Telenor Nextel A/S, Schibsted ASA og Scandinavia Online A/S (SOL A/S) er innstilt på å påta seg følgende forpliktelser knyttet til markedet for privatbrukeres internettaksess og bruk av generelle vertstjenester:

Telenor A/S, Telenor Nextel A/S, Schibsted ASA og Scandinavia Online A/S (SOL A/S) er innstilt på å påta seg følgende forpliktelser knyttet til markedet for privatbrukeres internettaksess og bruk av generelle vertstjenester:

NOTAT - 17 JUNI 1997

VEDR. ANDRE AKSESSLEVERANDØRERS KONKURRANSESITUASJON

1. SOL A/S vil gi alle internettbrukere og alle aksessleverandører tilgang til SOL på ikke-diskriminerende vilkår.

2. Hverken Telenor A/S eller Telenor Nextel A/S vil forby SOL A/S å tilby sine tjenester til kunder av andre aksessleverandører eller aksessleverandører, hverken gjennom Telenor A/S´ eierposisjon i SOL eller ved avtale med SOL A/S.

3. Forpliktelsene i pkt. 1 og 2 gjelder både tjenester SOL A/S tilbyr til internettbrukere uten krav om vederlag og abonnementstjenester som forutsetter betaling av et vederlag fra brukernes side.

4. SOL A/S skal stå fritt til å utvikle eller tilrettelegge enkelte tjenester på oppdrag av enkelte aksessleverandører eller andre oppdragsgivere som forbeholdes disse.

5. SOL A/S vil avstå fra å subsidiere hardware og software til Nextels aksesskunder i forbindelse med salg av aksessabonnement.

6. SOL A/S vil fremlegge regnskap og en uavhengig revisors rapport for tilsynet årlig for en periode på to år med sikte på å dokumentere at selskapet ikke subsidierer Nextels aksesskunder i strid med pkt. 5.

VEDR. FORHOLDET TIL ANDRE VERTER/INNHOLDSLEVERANDØRER

7. Telenor A/S og Telenor Nextel A/S vil avstå fra å hindre aksesskunder i å velge andre førsteoppslagssider enn SOL gjennom avtaleklausuler som uttrykkelig pålegger aksesskundene å avstå fra dette.

8. Telenor Nextel A/S vil avstå fra å hindre aksesskunder i å velge andre førsteoppslagssider enn SOL gjennom krav om tilleggsvederlag for Telenor Nextels tjenester for aksesskunder som ikke velger SOL som førsteoppslagsside .

9. Tekniske forutsetninger for valg av førsteside:

Nettleseren i Telenor Nextels aksessprodukt «Telenor Internett» som distribueres i massemarkedet skal ha en installasjonsprosedyre som gir brukeren anledning til å velge sin fremtidige startside ved installasjonen.

Brukeren skal kunne velge mellom to eller tre alternativer som presenteres samtidig: SOL og andre generelle verter eller innholdsleverandører (samt eventuelt Telenor Nextels hjemmeside). Brukeren må aktivt velge startside, enten vedkommende ønsker SOL eller noe annet som startside.

Telenor A/S, Telenor Nextel A/S, Schibsted ASA og Scandinavia Online A/S (SOL A/S) er innstilt på å påta seg følgende forpliktelser knyttet til markedet for privatbrukeres internettaksess og bruk av generelle vertstjenester:

Valget kan for eksempel foregå som følger:

Man velger startside for fremtidige oppslag på Internett ved å trykke på den knapp man ønsker, SOL, «andre verter eller oppslagssider» (med en «vedlagt» oversikt) og Telenor Nextels hjemmeside.

Etter eventuelt å ha valgt «andre verter eller oppslagssider», vil brukeren gis valget mellom en rekke innholdsleverandører og generelle eller spesielle verter til Internett. Brukeren må så aktivt velge mellom disse ved å «trykke på» det alternativ han ønsker. Telenor Nextel er ikke forpliktet til å eksponere startsidene til andre integrerte internettaksess- og vertsleverandører for eksempel EUnets startside Nettvik) blant disse alternativene. Andre generelle verter vil imidlertid kunne inngå blant de alternativene Telenor Nextel A/S presenterer for brukerne, uansett om disse har samarbeid med andre aksessleverandører i det norske markedet.

På grunn av dynamikken i markedet kan Telenor Nextel dessuten vanskelig gi en fullstendig uttømmende liste over verter og innholdsleverandører til enhver tid i denne oversikten. Oversikten vil imidlertid inneholde en henvisning til Kvasir (som også kan hentes opp som startside ved et tastetrykk). Kvasir som startside vil gi oversikt over verter og innholdsleverandører som til enhver tid er aktuelle i markedet.

Etter installasjonen vil brukeren ha mulighet til å definere førstesideoppslag etter sitt eget aktive valg. Dette kan være SOL, Nextels hjemmeside eller en hvilken som helst annen vert eller hjemmeside.

Dette vil kunne gjøres enkelt ved tre tastetrykk. Beskrivelse av hvordan dette gjøres vil være nedlagt i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med varen og i hjelpmenyen på programvaren. (Dette vil med andre ord både være kjent ved installasjonen og lagt til rette for i programvaren.)

Telenor Nextels hjemmeside vil i tillegg inneholde en henvisning til SOL som innebærer at brukeren kan komme til SOL ved å klikke på denne.

10. Forpliktelsene nevnt i pkt. 1-9 skal gjelde for to år fra og med 17. juni 1997. Dersom markedsforholdene i de relevante markedene endres vesentlig i denne perioden, vil partene kunne ta dette opp til reforhandling med Konkurransetilsynet.

Til toppen