Avviser brudd på EØS-avtalen

Samferdselsdepartmentet avviser at de skal ha brutt EØS-avtalen i sin behandling av Teletopia-saken. I et brev til EFTAs overvåkingsorgan ber departementet ESA utsette den videre behandlingen av saken.

Samferdselsdepartmentet avviser at de skal ha brutt EØS-avtalen i sin behandling av Teletopia-saken. I et brev til EFTAs overvåkingsorgan ber departementet ESA utsette den videre behandlingen av saken.

I sitt svarbrev til den europeiske påtalemyndighetene skriver departementet at ESA bør vente til klagesaken er endelig realitetsbehandlet i Norge, før den ferdigbehandles i ESA i forhold til RNT-regelverkets bestemmelser om ikke-diskriminerende tilgang til Telenors offentlige telenett.

Som kjent grep statsråd Sissel Rønbeck inn i Teletopia-saken før Statens teleforvaltningsråd fikk anledning til å behandle saken. Det var etter statsrådens inngripen Teletopia besluttet å klage både Telenor og departementet inn for ESA. I Samferdselsdepartementets brev til ESA, understrekes det at den aktuelle klagesaken heretter vil bli behandlet av Planleggings- og samordningsdepartementet, ikke Samferdselsdepartementet.

Spesialrådgiver Jens Koch, som på vegne av samferdselsdepartementet har undertegnet brevet, sier til digi:tele at han ikke ser noe grunnlag for at Teletopias klage på departementets saksbehandling skal tas til følge. Byråsjef Bendicte Fleischer i Utenriksdepartementet bekrefter at brevet ble sendt ESA sist mandag, men understreker at UD ikke har hatt noen befatning med saken utover dette.

Advokat Erling Rein i Advokatfirmaet Lippestad & Co antydet overfor digi:tele tidligere i dag at ESA også vurderer å sende brev til Handelsdepartementet og UD for å få en uttalelse i saken. Dette avvises av direktør Amund Utne i ESAs Competition & State Aid Directorate, som viser til at det Samferdselsdepartementet som er den rette adressat i slike saker. ESA har derfor kun kontaktet Rønbecks departement, sier han.

I henhold til RNT-regelverket, i Europa kalt ONP, er Telenor forpliktet til å tilby enerettstjenester til alle brukere på ikke-diskriminerende vilkår. Teletopia, som selv er leverandør på konkurransetjenester som verdiøkende telefonitjenester, mener at hverken Telenor eller Samferdselsdepartementet følger RNT-regelverket. Det er Statens Teleforvaltning som har kontroll- og tilsynsmyndigheten knyttet til RNT-regelverket, en ordning som er kritisert fra mange hold. Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening gikk bl.a. ut før jul og sa at dagens ordning, hvor Statens Teleforvaltning som kontrollorgan er underlagt Samferdselsdepartementet, Telenors eier, uten tvil er uheldig fra et habilitetssynspunkt, og muligens også i strid med EUs tjenestedirektiv ("...the Directive requires that the Member States must separate telecommunications

regulatory and operational functions.") som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-samarbeidet.

Teletopia AS, som er leverandør på konkurransetjenester som verdiøkende telefonitjenester, mener at paragraf 8-1 i teleloven gir adgang til innbringelse for ESA av saker hvor en ikke har fått medhold av nasjonal telemyndighet. I Samferdselsdepartementets brev til ESA skriver imidlertid Jens Koch at "beslutningen (om å sette til side STFs vedtak av 18.okt. 96, red.anm.) ble truffet av Samferdselsdepartementet som overordnet forvaltningsorgan i forhold til STF, ikke som klageorgan (...) Beslutningen er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, slik at reglene om plikt til forhåndsvarsling m.v. som gjelder ved enkeltvedtak ikke får anvendelse".

Samferdselsdepartementet viser videre i brevet til ESA at Stortinget ved flere anledninger har slått fast at Statens Teleforvaltning skal være den sentrale tilsyns- og markedsovervåkningsorganet i telesektoren. Det er på denne bakgrunn STF er tillagt tilsynsansvaret knyttet til RNT-regelverket. Samferdselsdepartementet har på sin side det overordnete regulatøransvar på teleområdet.

Digi:tele har dessverre ikke lykkes i å få en kommentar fra Hannu von Hertzen, direktør for ESAs Persons, Services & Capital Directorate, som behandler alle telekomsaker i EFTA-organet.

Til toppen