Avviser «EØS-bløff» mot fiber i Bjørvika

IKT-Norge mener det for lengst er klart at EØS-avtalen ikke krever en egen «skatt» på bredbånd.

Avviser «EØS-bløff» mot fiber i Bjørvika

IKT-Norge mener det for lengst er klart at EØS-avtalen ikke krever en egen «skatt» på bredbånd.

Det er oppstått strid om de økonomiske forutsetningene for å legge fiberkabel i det sentrale området Bjørvika i Oslo sentrum. Denne striden truer med å utsette utbyggingen, noe bransjeorganisasjonen IKT-Norge har reagert sterkt på.

I forrige uke vedtok finanskomiteen i Oslo bystyre å avvise å kreve såkalt «bredbåndsskatt», det vil si årlig leie per meter kabel lagt i kommunal grunn. IKT-Norge hilste dette vedtaket velkommen og anklaget mindretallet i komiteen – Arbeiderpartiet og SV – for å motarbeide interessene til byens næringsliv og innbyggere.

SV-representant Ivar Johansen i finanskomiteen forklarte at mindretallet ikke hadde stemt mot forslaget, men for en utsettelse. Han viste til at dette var i tråd med en henstilling til komiteen fra byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen, og at flertallets vedtak – ved Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – følgelig bryter med innstillingen fra byrådet av Høyre og Fremskrittspartiet.

Agerbak-Jensens begrunnelse for å utsette saken var frykt for at et nei til årlig leie per meter fiberkabel på kommunal grunn kunne oppfattes som offentlig støtte i strid med EØS-avtalen.

    Les også:

Finanskomiteens vedtak innebærer at det nå er et flertall i Oslo bystyre for å avvise bredbåndsskatt. Byrådssekretær Bjørn Erling Christiansen (H) sier til digi.no at det er utenkelig at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil stemme annerledes i bystyret onsdag i neste uke enn de gjorde i finanskomiteen i forrige uke.

Generalsekretær Per Morten Hoff sier til digi.no at han er oppgitt over Oslo kommunes sendrektighet i denne saken.

Hoff viser til at det for lengst er klart, gjennom en utredning fra Advokatfirma Føyen, at EØS-avtalen ikke definerer fravær av årlig leie per meter fiberkabel som ulovlig støtteordning. Denne utredningen ble overlevert Oslo kommune i september i fjor, og gjennomgått på et eget møte mellom politikere og IKT-Norge.

Av utredningen går det frem at vederlag til grunneier for framføring av kabler må betraktes som kompensasjon for den byrden en eventuell ekspropriasjon av bruksrett antas å påføre. Dette gjelder uansett om partene blir enige eller om utbyggeren sender en ekspropriasjonssøknad til Staten ved Samferdselsdepartementet.

– I de fleste tilfeller blir det ikke snakk om noen økonomiske ulemper og vederlaget vil derfor bli satt til null, heter det i utredningen.

Utredningen viser til Teleplan-rapporten Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføring (26. mars 2003), en undersøkelse foretatt blant 168 kommuner.

– Blant disse var det (på tidspunktet for undersøkelsen) ingen kommune som tok årlig leie for tilgang til kommunal grunn og kun to kommuner ba om engangsbeløp for slik tilgang, heter det.

Det heter videre i utredningen:

– Utbyggerne av infrastruktur for elektronisk kommunikasjon er ikke kjent med at det kreves betaling for leie av grunn i noen kommuner, annet enn i Oslo.

Hoff går videre i sin polemikk mot dem som i forrige uke stemte for å utsette denne saken nok en gang.

– Denne saken viser med all mulig tydelighet at Ivar Johansen og SV i Oslo ikke har fokus på næringslivets rammevilkår. Når Statoil Hydro nå vurderer nytt hovedkvarter i Bjørvika, er det jo helt utenkelig at de vil velge en slik lokasjon uten at de er sikret skikkelig bredbåndsinfrastruktur. IKT-Norge er også overrasket over at SV i Oslo her har gått imot sitt eget parti, hvor det både i Soria Moria-erklæringen og IKT-meldingen ført i pennen av SV-statsråd Heidi Grande Røys går klart frem at det ikke skal legges unødige hindringer i veien for bredbåndsutbygging. Med ytterligere utsettelser står hele Bjørvika-utbyggingen i fare, og det er et stort tankekors at SV ønsker å gi Oslos befolkning dyrere bredbånd, dersom de virkelig mener at infrastrukturen skal ha en egen avgift for fremføring i kommunal grunn. At SV igjen ønsket å stemme for utsettelse er beklagelig, sier han til digi.no.

Til dette har Johansen følgende svar:

– Det er naturligvis helt legitimt at IKT-Norge driver lobbyvirksomhet for å bedre driftsvilkårene for sine medlemsbedrifter, på linje med den lobbyvirksomhet Rederforbundet, NHO og andre kommersielle aktører driver. Og så får vi folkevalgte klare å foreta avveiningen av hvorvidt en vil prioritere mellom for eksempel subsidiering av IKT-bransjen, eller gi billigere hjemmehjelpstjenester til 90-årige Olga som i sin skrøpelighet trenger bistand til renhold og praktisk hjelp i huset. Eller eventuelt har offentlige midler til begge deler.

Johansen viser igjen til at det var helt legitimt å rette seg etter henstillingen til Høyres byråd Agerbak-Jensen.

– Høyre/Fremskrittsparti-byrådet har av hensyn til forsvarlig utredning bedt om noe lenger tid på å utrede saken, for å se helhetlig på dette i forhold til likebehandling av teknologi og bransjer. Og når byrådets juridiske fagekspertise med tyngde hevder at det vil kunne være i strid med EØS-avtalens art. 61 om forbud mot offentlig støtte dersom aktører i et kommersielt marked får rett til vederlagsfritt, eller til en underpris, å ha ledninger liggende i kommunal grunn.

Om utredningen til Advokatfirma Føyen sier Johansen:

– Kommersielle aktører kjøper seg ofte advokatuttalelser, for å underbygge lobbyvirksomhet. Disse er ofte beheftet med svakheter. Advokat Føyen forholder seg for eksempel ikke til at det foreligger ulike overføringsteknologier for bredbånd, som fiber, xDSL, radioaksess, satellitt og kabel-TV. Et vedtak om at kommunen ikke skal kreve inn leie for «IKT-kabler i kommunal grunn» vil forskjellsbehandle de forskjellige deler av IKT-bransjen avhengig av hvorvidt de bruker teknologi over eller under bakken. Den som graver ned en kabel i kommunal grunn får offentlig støtte av kommunen, mens den som for eksempel setter opp basestasjon for bredbånd på en kommunal gård ikke kan nyte godt av en slik subsidiering. Kommunens juridiske rådgivere sier mye tilsier at dette vil være en forskjellsbehandling av deler av en bransje som vil være i strid med EØS-avtalen.

Johansen avslutter med å vise til et annet initiativ fra SV:

– For øvrig: IKT-Norge har vel kanskje også notert seg at SV i Oslo bystyre har tatt initiativ, og fått flertall for, at Oslo kommune skal utrede mulighet for gratis bredbånd for alle i Oslo sentrum?

Til toppen