BEDRIFTSTEKNOLOGI

BAHR: - Vi advarte IKKE mot telefusjonen

- Det er ikke korrekt, som det har vært hevdet i enkelte medier i dag, at vi advarte regjeringen mot å inngå avtalen om fusjon mellom Telenor og Telia, understreker advokatfirmaet BAHR.

Øystein Kvistad
13. jan. 2000 - 18:13
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma (BAHR)Samferdselsdepartementet

I forbindelse med samferdselskomiteens behandling av Telia/Telenor-saken har Stortinget allerede fått oversendt notater som advokatfirmaet har utarbeidet, men ifølge BAHR har massemedia tatt ut enkeltavsnitt fra sin generelle sammenheng og "gitt en vinkling som gir et ufullstendig og uriktig bilde av firmaets rådgivning i saken og om norske interesser var forsvarlig ivaretatt i samarbeidet".

- Det er ikke korrekt at vi har advart mot å inngå avtalen, fremholder advokatfirmaet i den halvannen side lange pressemeldingen.

Mediene har spesielt bitt seg merke i avsnittene i BAHRs notater som går på hvorvidt styret er bundet av aksjonæravtaler, og om et vedtak fattet i strid med bestemmelsene i aksjonæravtalen ville være selskapsrettslig gyldig.

Det er, ifølge BAHR, "en lite fruktbar problemstilling".

Advokatfirmaet understreker at det er anerkjent som god forretningspraksis å inngå aksjonæravtaler for å regulere muligheter og plikter mellom aksjeeierne, ikke minst i selskaper med to eller noen få eiere. "Vår erfaring er at slike avtaler gir større frihet for partene til å sikre en formålstjenlig regulering av utøvelsen av deres felles eierskap i selskapet enn de aksjelovgivningen gir anledning til i vedtektene. Den alminnelige oppfatning er at ved motstrid mellom vedtektene og aksjonæravtalen, går avtalen foran i det innbyrdes forholdet mellom partene", heter det i pressemeldingen fra BAHR, som legger til at Telia/Telenor-avtalen ikke på noe sentralt punkt fraviker fra det vanlige mønsteret for aksjonæravtaler.

- Det sentrale poeng ved vår vurdering av om norske interesser var forsvarlig ivaretatt, var at det mellom de to aksjonærene var inngått en aksjonæravtale som mellom partene var rettslig bindende. Videre etablerte man prosedyrer i avtalen som skulle sikre etterlevelse og oppfyllelse av avtalens bestemmelser. Det ble innhentet råd fra svenske advokater som konkluderte med at det ikke innefor rammen av svensk lov var mulig å vedtekstfeste stemmerettsreglene på en tilfredsstillende måte. Uavhengig av dette rettslige spørsmålet har departementet og dets rådgivere dessuten lagt vekt på at en vedtekstfesting av den avtalebestemte stemmerettsregelen vanskelig kunne la seg kombinere med den nært forestående børsnoteringen, heter det i pressemeldingen fra BAHR som er undertegnet av Gudmund Knudsen og Christian Lund.

Advokatfirmaet anfører at når stemmerettsreglene ikke ble vedtekstfestet, hadde dette derfor "grunnlag i en helhetlig vurdering" - ikke minst at norske interesser var tilstrekkelig ivaretatt gjennom aksjonæravtalen.

I aksjonæravtalens punkt 9.8 pålegges partene å endre vedtektene for å eliminere motstrid med aksjonæravtalen og i slike tilfeller sørge for at avtalens bestemmelser implementeres i vedtektene.

- Poenget med denne bestemmelsen var å regulere forholdet ved en eventuell motstrid mellom bestemmelsene i vedtektene og aksjonæravtalen. Bestemmelsen regulerer for disse tilfellene at i forholdet mellom partene, går avtalens bestemmelser foran, understreker BAHR.

Dersom det oppsto strid mellom aksjonæravtalen og vedtektene skulle partene søke å endre vedtektene for å bringe dem i overenstemmelse med aksjonæravtalen.

Det er korrekt, slik mediene har skrevet, at avtalens stemmerettsregel ikke ble implementert i vedtektene, men dette skyldes kort og greit at dette forholdet til svensk rett ikke var mulig, ifølge BAHR.

Professor Tore Bråthen, som Stortingets samferdselskomite har satt til å se på saken, har uttalt at aksjonæravtalen regulerer aksjonærene, ikke styret. Skulle stemmerettsregelen gjelde for styret, måtte den ha blitt nedfelt i vedtektene, mener han.

Advokatfirmaet sier i pressemeldingen at BAHR ikke har ytterligere kommentarer til saken og viser til høringen i Stortinget tirsdag 18. januar.

Det vil heller ikke samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll, som imidlertid i en pressemelding i kveld sier han tar BAHRs orientering om saken "til orientering".

- Alle vesentlige punkter i dette notatet ble avklart før regjeringen i april 1999 la fram stortingsproposisjonen om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB, hevder Fjærvoll.

Les også: Viktig formulering fjernet fra aksjonæravtalen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.