Bedre enn fryktet i Telia

Det var slett ikke noe katastroferesultat Telia la frem mandag, slik enkelte medier på forhånd hadde spekulert i. Konsernsjef Marianne Nivert la tvert imot fram et driftsresultat for fjoråret på over 12 milliarder svenske kroner, mot vel 5,9 milliarder i 1999.

Det er fortrinnsvis sterk omsetningsvekst innen områdene mobiltelefoni (+ 42 prosent), nettjenester (+ 62 prosent) og internasjonale bæretjenester (+ 32 prosent) som bidrar til resultatforbedringen. Den underliggende EBITDA, som beskriver driftsresultatet før avskrivninger, eksklusive ekstraordinære poster og resultater fra deleide Telia-selskap, steg med 13 prosent i fjerde kvartal og økte til vel 13 milliarder kroner for år 2000 sett under ett.

Den sterke mobilveksten kan tilskrives en økning av antallet mobilkunder i Sverige, Norge og Finland med 1.712.000 - fra totalt 2.841.000 abonnenter i 1999 til 4.553.000 abonnenter i 2000 - hvorav oppkjøpet av norske NetCom GSM ASA utgjør en ikke ubetydelig andel.

Telia-konsernets nettoomsetning økte i fjor med 3,7 prosent sammenliknet med året før. Fjerde kvartal avtok veksten noe, og endte på 3,5 prosent, noe som ikke minst kan tilskrives et redusert prisnivå på tjenestene på i gjennomsnitt 6,7 prosent gjennom hele året. Det betyr at Talias salgsvolum i realiteten økte med 12 prosent fra 1999 til 2000 for sammenliknbare enheter.

Nettoomsetningen innenfor internasjonale bæretjenester steg med 32 prosent til vel 2,8 milliarder kroner i fjor, hvorav den sterkeste veksten (46 prosent) kom i fjerde kvartal.

Innenfor fasttelefoni er ikke bildet like rosenrødt. Kraftig priskonkurranse og påfølgende prisreduksjoner på gjennomsnittlig 8,4 prosent førte til at Telias omsetning for fasttelefoni til sluttbruker sank med 9,4 prosent.

Telia lever ellers godt på tilveksten av Internett-kunder, som i det faste nettet økte fra 599.000 i 1999 til 714.000 i 2000. Det ga en omsetningsøkning på vel 27 prosent til i underkant av 1,4 milliarder svenske kroner. Bare i fjerde kvartal var omsetningsøkningen 34,5 prosent.

Tilveksten av kunder som ber om bredbåndstilknytning er som ventet også sterkt økende. De rammeavtalene som er inngått med borettslag og villaeiere utgjorde ved utgangen av året potensielt 822.000 husstander i det faste nettet. Ved utgangen av 2000 var 40.000 betalende kunder tilknyttet Telias ADSL- og LAN-løsninger.

Til toppen