Brevet fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i sakens anledning.

Konkurransetilsynet har foretatt en vurdering av SchibstedNetts og Telenors felles internettsatsing etter konkurranselovens paragraf 3-11. Tilsynet har konkludert med at den felles satsingen fører til en vesentlig begrensning av konkurransen. Det er videre tilsynets oppfatning at det ikke er sannsynliggjort at de samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinstene ved ervervet overstiger det samfunnsøkonomiske tapet ved redusert konkurranse.

Tilsynet har derfor funnet at det er grunnlag for å gripe inn overfor den felles satsingen etter konkurranseloven paragraf 3-11. For en nærmere redegjørelse for tilsynets vurderinger, vises det til vedlagte notat av 26. mai 1997. (unntatt offentlighet. red. anm.)

Før det foretas inngrep skal Konkurransetilsynet i henhold til konkurranseloven paragraf 3-11 fjerde ledd ha forsøkt å komme fram til en minnelig løsning med partene. Tilsynet vil på bakgrunn av dette innby Schibsted og Telenor til forhandlinger i uke 23. Tilsynet anser seg nå ferdig med vurderingen av samarbeidet. Utgangspunktet for forhandlingene vil derfor være å komme fram til ordninger som kan redusere de skadelige effekter av samarbeidet.

Med hilsen

Einar Hope (e.f.)

Konkurransedirektør

Steinar Undrum

avdelingsdirektør

Vedlegg: Fusjonsnotatet av 26. mai 1997

Til toppen