Brevet fra Teletopia

Nedenfor gjengis Teletopias brev til Konkurransetilsynet i sin helhet.

Nedenfor gjengis Teletopias brev til Konkurransetilsynet i sin helhet.

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 - Dep

0033 Oslo

Oslo, 27. juni 1997

KLAGE MOT TELENOR VEDRØRENDE KONKURRANSE-HEMMENDE VIRKSOMHET TIL SKADE FOR FORBRUKERNE

Som konkurransetilsynet er kjent med, ble :teletopia etablert i 1994, med den forretningsidé å produsere og levere teletjenester innen konkurranseområdet til forbrukerne - i konkurranse med de etablerte teleoperatørene.

Myndighetene hadde åpnet for slik konkurransevirksomhet allerede fra januar 1993, men da :teletopia henvendte seg til Telenor primo 1995 og ba om tilgang til de samme innsats-faktorene fra enerettsområdet som Telenors egne konkurranseenheter benyttet seg av, og til like vilkår, startet en nærmest endeløs rekke problemer.

Telemyndighetene har da også i vedtak i klagesaker, gjentatte ganger fastslått at Telenor driver forskjellsbehandling til fordel for sine egne konkurranseenheter, og slikt sett bryter mot gjeldende lover og forskrifter.

Selv om de såkalte ONP-reguleringene bl.a. er laget for å beskytte retten til fri konkurranse aktørene imellom, er reguleringenes kanskje aller viktigste funksjon å sørge for at forbrukerne får tilgang til nye, bedre, og ikke minst, rimeligere teletjenester.

Telenors nåværende vilkår for tjenesteleverandører som ønsker å konkurrere innen dette feltet, er utelukkende egnet til det motsatte: De hindrer konkurranse mellom aktørene, stanser enhver form for nyskapning, annen enn Telenors egen. Dette resulterer i at utviklingen går tregere, og at forbrukerne får dyrere og dårligere teletjenester.

I vedtak fra Statens Teleforvaltning av 18.10.96, ble Telenor pålagt å utarbeide permanente vilkår, som skulle gjøres gjeldende for Telenors egne konkurranseenheter, såvel som for eksterne konkurrenter, innen 20.01.97.

Telenor utarbeidet vilkår innen fristen, men Telemyndighetene fastslo raskt at disse vilkårene ikke ivaretok prinsippene om likebehandling: Eksterne aktører blir belastet med høyere kostnader for de innsatsfaktorene som er nødvendige i tjenesteproduksjonen, enn den belastningen Telenors egne konkurranseenheter påføres.

Telenor har ikke funnet grunn til å endre disse vilkårene, og heller ikke funnet grunn til å påføre sine egne tjenesteproduserende enheter de samme belastningene som de ønsker å påføre andre. Telenors begrunnelse er at de har andre tekniske løsninger, bl.a. ved at de disponerer hele det offentlige telenettet, og derved kan produsere tjenester mer kostnadseffektivt enn de som ønsker å konkurrere med selskapet. Telemyndighetene har imidlertid fastslått at argumentasjonen strider mot ONP-reguleringene.

I stedet for å rette opp ulikhetene, har Telenor nylig utarbeidet en prisliste (vilkår) for kjøp av Telenors egne ferdigproduserte verdiøkte tjenester, og tilbyr denne som et alternativ. Ved at eksterne aktører nå tilbys å bli forhandlere for Telenors verdiøkte tjenester, og tilbys disse til de samme priser som Telenors markedsenheter (dvs. salgsavdelinger), mener Telenor at selskapet har oppfylt kravene om like vilkår og likebehandling.

Den nåværende situasjonen kan kort beskrives som følger:

  • Prisene for innsatsfaktorene (jfr. vilkår av 20.01.96) som konkurrenter er avhengige av i egen tjeneste-produksjonen, overstiger de utsalgsprisene som Telenors markedsenheter selv selger Telenors ferdigproduserte verdiøkte tjenester for, til forbrukerne.
  • Dersom man i stedet skulle bli forhandler for Telenors verdiøkte tjenester (jfr. prisliste/vilkår av 12.05.97) har vi vanskelig se at man vil kunne levere forbedrede, nyutviklede eller mer kundetilpassede løsninger, når man møter Telenors markedsenheter i kampen om de samme kundene. Man har rett og slett intet å tilby.

Slikt sett er enhver mulighet for konkurranse reelt sett eliminert, og forbrukernes faktiske valgmuligheter forsvinner.

Et annet aspekt en også bør merke seg, er at vilkårene av 20.01.97 ikke åpner for mulighet til produksjon av f.eks. rutingtjenester av tilsvarende kvalitet som de tjenestene Telenor selv leverer: Overføring av innringers A-nummer til kunder med ordremottak o.a. vil ikke være praktisk mulig, med det resultat at Telenor selv får faktisk monopol på de verdiøkte teletjenestene som er ventet å øke mest i fremtiden, nemlig 800, 810 og 815-tjenestene til næringslivet.

Etter vår oppfatning, skal vi ha lik tilgang til de innsatsfaktorene og basistjenestene fra enerettsområdet som Telenor selv benytter i den tjenesteproduksjonen de selv utfører - og til like vilkår. I realiteten skulle :teletopia kunne selge sine ferdig verdiøkte tjenester til de samme vilkårene som Telenor nå selv tilbyr sine for, jfr. prislisten/vilkårene av 12.05.97.

:teletopia har selvfølgelig intet ønske om å kjøpe Telenors egne ferdigproduserte tjenester for videresalg, dvs. å bli en forhandler for Telenors verdiøkte tjenester. Vår styrke ligger utelukkende innen innovasjon av nye og bedre teletjenester.

Ved at vårt selskap - og eventuelle fremtidige konkurrenter - rent faktisk forhindres fra å konkurrere med statsbedriften Telenor AS, er det ikke usannsynlig at utviklingen i markedet går tregere, at det tar lengre tid før prisene blir lavere, og at færre nye tjenester ser dagens lys.

Vi tror at dette er til vesentlig skade for forbrukerne, samtidig som det selvsagt er til stor skade for vår bedrift, som forhindres i å drive den lovhjemlede virksomhet vi gjennom flere år har forsøkt å etablere.

Vi vil minne om at konkurransetilsynet allerede en gang tidligere, for mer enn et år siden, har varslet inngripen overfor Telenor. Telenor forsikret da overfor tilsynet at vårt selskap ville få tilgang til de nødvendige innsatsfaktorene, og at de samme vilkårene som var forelagt oss, herunder kostnader og belastninger, straks ville bli gjort gjeldende overfor Telenors egne tjenesteprodusenter.

Så har imidlertid ikke skjedd, og telemyndighetene har i flere vedtak i ettertid kunnet fastslå at likebehandling fortsatt ikke er gjennomført.

:teletopia henstiller derfor til konkurransetilsynet om snarest mulig å ta affære, slik at vi sikres alle de innsatsfaktorene som er nødvendige i egen tjenesteproduksjon, til like vilkår. Ved at vi snarest mulig kommer i regulær drift, vil forbrukerne så snart som mulig også kunne oppnå de fordelene en faktisk og reell konkurransesituasjon vil innebære.

Med vennlig hilsen
:teletopia

Robert Hercz

daglig leder

Til toppen