Brøt konsesjonsvilkårene - slipper dagbøter

Telenor Mobil har ikke klart å oppfylle konsesjonsvilkårene myndighetene har satt for utbygging av GSM-nettet. Likevel slipper statsaksjeselskapet dagbøter, går det fram av et brev fra Samferdselsdepartementet.

Telenor Mobil har ikke klart å oppfylle konsesjonsvilkårene myndighetene har satt for utbygging av GSM-nettet. Likevel slipper statsaksjeselskapet dagbøter, går det fram av et brev fra Samferdselsdepartementet.

I mai i fjor ble Telenor Mobils konkurrent, mobiloperatøren NetCom, truet med dagbøter dersom myndighetenes krav til utbygging av mobilnettet ikke ble oppfylt før 30. juni. NetCom, som på det tidspunktet lå noe bak skjema med basestasjonsutbyggingen i Nord-Norge, Telemark og Rogaland, ble av Samferdselsdepartementet gjort oppmerksom på at selskapet etter denne datoen måtte punge ut med 500 kroner per dag for hver basestasjon som manglet i forhold til konsesjonskravene. Konsesjonsbetingelsene inneholder en passus om en viss geografisk spredning av stasjonene.NetCom slapp imidlertid unna bøter fordi de klarte konsesjonskravene.

Når det senere viser seg at Telenor Mobil heller ikke har klart å oppfylle de samme konsesjonsvilkårene, selv etter at selskapet har fått et halvt år forlenget frist til å oppfylle dem, finner derimot departementet ingen grunn til å ilegge mobiloperatøren dagbøter. Ifølge korrespondanse mellom Statens Teleforvaltning og Samferdselsdepartementet i desember i fjor, går det fram at Telenor Mobil i perioden 1. juli - 21. august 1996 hadde to basestasjoner for lite i Finnmark og fram til 18. juli én basestasjon for lite i Nordland.

"Departementet anser dette som svært uheldig. Etter omstendighetene finner imidlertid departementet å kunne unnlate ytterligere forføyninger i anledning saken, men vil sterkt understreke viktigheten av at konsesjonsvilkårene oppfylles på de måter og innefor de frister som er satt", heter det i et brev Samferdselsdepartementet sendte Telenor Mobil fredag i forrige uke.

Samferdselsdepartementet nøyer seg altså med en advarende pekefinger, og finner ingen grunn til å ilegge Telenor Mobil bøter NetCom i sin tid ble truet med om de ikke klarte konsesjonskravene.

Et annet interessant poeng i saken, er at Telenor Mobil overfor tilsynsmyndigheten Statens Teleforvaltning (STF), har oppgitt antallet celler, ikke basestasjoner, som selskapet har bygd ut. I korrespondanse med STF har Telenor Mobil opplyst at de har talt samlokaliserte celler i GSM-nettet som individuelle basestasjoner, når disse cellene gir "ny dekning". Dette innebærer at selskapet mener at det ved sammelikning med én-celles basestasjon gir vesentlig ny dekning ved å utstyre stasjonspunktet med to celler.

STFs vurdering av de opplysninger Telenor Mobil har gitt, er derimot at "det ikke er grunnlag for å hevde at de omtalte stasjonspunkter med to celler gir vesentlig bedre dekning enn om stasjonspunktet hadde vært utstyrt med én celle, eventuelt med antennekonfigurasjon".

Teleforvaltningen slår deretter fast at konsesjonsvilkårene ikke er oppfylt fra Telenor Mobils side.

Digi:tele vil følge opp saken utover dagen.

Til toppen