Bruk samfunnsvitere som IT-konsulenter

Bruk samfunnsvitere som IT-konsulenter

IT-bransjen skriker etter konsulenter, men tenker altfor snevert, mener professor Lars Groth.

IT-bransjen har over flere år slåss seg imellom for å finne de riktige hodene, og det er i dag et stort underskudd på arbeidskraft. Spesielt har det vært en kraftig etterspørsel etter SAP-konsulenter og IT-utviklere. Alle synes å være ute etter sivilingeniøren eller siviløkonomen. Professor og rådgiver i IT-bransjen Lars Groth, mener bransjen tenker alt for snevert.

Under gårsdagens inspirasjonsdag for kvinner i IT-bransjen, framla han sitt syn på framtidens ledere og kompetansekrav innen IKT.

Mye er hentet ut fra hans bok Lederen, organisasjonen & informasjonsteknologien. – Det du må vite for ikke å bli overkjørt av IT-folk!

Lars Groth har jobbet som rådgiver i IT-bransjen siden 1980, og er i dag partner og styreleder i rådgiverfirmaet Pharos. Han er organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole og professor i organisasjon og IT ved NTNU.

Groth mener at det som er vesentlig for å lykkes som en god IT-konsulent er å ha medarbeidere som forstår sammenhengen mellom de sentrale datasystemene i virksomheten og hvordan de brukes i prosessene.

En medarbeider bør forstå hovedprinsippene bak moderne database. Man må også forstå hvordan datasystemene kan brukes for å nå virksomhetsmålene, og hvilke muligheter datasystemer gir i utviklingen av nye produkter og tjenester.

I forbløffende liten grad er det ikke dem med teknisk utdannelse som kjennetegnes av dette, men dem med klassiske intellektuelle ferdigheter. Med det mener Groth kandidater med grunnleggende evne til å analysere og til å kunne forstå og strukturere komplekse sammenhenger.

Det mest sentrale er faktisk noe så generelt som evnen til abstrakt tenkning, sammen med evnen til mellommenneskelig kommunikasjon og innlevelse.

Han trekker fram en historie fra en amerikansk venn som på slutten av 1980-tallet ledet Department for Management Information Systems ved Boston University School of Business.

Professoren fikk et tilbud om å bruke de IT-metoder han foreleste om for å utvikle et nytt fondssystem for en stor amerikansk fondsforvalter. Han sluttet på universitetet og startet et eget firma. Til å begynne med rekrutterte han kun øvede programmerere, men måtte innse at de ikke kunne brukes fordi de var for opphengt i den tradisjonelle måten å gjøre ting på.

I stedet satset han på ferske universitetetskandidater med gode karakterer, også med fag som filosofi eller amerikansk litteratur. Søkerne ble testet for evne til abstrakt tenkning, og vurdert for sine evner i kommunikasjon og innlevelser.

Fem stykker ble valgt ut og gitt en tre måneders intensiv opplæring i systemutvikling og bruk av det aktuelle utviklingsverktøyet. Med tillegg av en erfaren design- og databaseekspert med tung akademisk bakgrunn, ble prosjektet en stor suksess.

Til toppen