Bruker 16,5 mrd. mer av oljefondet enn ventet

Regjeringen legger fram et mindre stramt budsjett for neste år enn for 2003. Det foreslås å bruke 16,5 milliarder kroner mer enn handlingsregelen for bruk av oljefondet tilsier.

Regjeringen legger fram et mindre stramt budsjett for neste år enn for 2003. Det foreslås å bruke 16,5 milliarder kroner mer enn handlingsregelen for bruk av oljefondet tilsier.

Dette er en økning i bruken av oljepenger på 9 milliarder kroner. Budsjettets utgifter viser en reell vekst på om lag 2 prosent. I fjor la regjeringen opp til en vekst på 0,5 prosent.

Det strukturelt oljekorrigerte underskuddet kommer opp i 50,7 milliarder kroner.

Netto avkastning til oljefondet, der overføringene til statsbudsjettet er trukket fra, anslås til 75,7 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i oljefondet, medregnet rente- og utbytteinntekter i fondet, anslås dermed til 105,9 milliarder kroner neste år. Den samlede kapitalen i oljefondet ved utgangen av 2004 anslås til 996 milliarder kroner, mens den anslås til 857 milliarder kroner ved utgangen av 2003.

Konkret kommer regjeringen med flere innsparingsforslag. Egenandelene for helseutgifter øker ved at frikorttaket heves til 2.500 kroner. Sammen med justeringer i enkelte andre egenandeler utgjør dette en innsparing på 885 millioner kroner. Antallet frikortbrukere vil etter dette forslaget bli redusert fra rundt 900.000 til 600.000.

Et annet innsparingsforslag går ut på å utvide arbeidsgiveres lønnsplikt i permitteringsordningen fra tre til 30 dager.

Regjeringen foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på om lag 510 millioner kroner. Det innføres blant annet en ny lav merverdiavgiftssats på 6 prosent for persontransport og NRK. Et annet forslag går ut på å øke bunnfradraget for egen bolig fra 80.000 kroner til 90.000 kroner som en skritt med mot å fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig.

Avgiftsforslagene fører ellers til dyrere rusbrus og dyrere rulletobakk.

- Regjeringens budsjettforslag er et budsjett for arbeidsplasser, velferd og fornyelse, sier finansminister Per-Kristian Foss (H).

Ifølge Foss vil budsjettet fra regjeringen legge til rette for at utviklingen i rente og kronekurs kan fortsette.

- Sammen med moderate lønnsoppgjør er dette det beste og mer virkningsfulle bidrag som kan gis til å styrke arbeidsplasser og verdiskapning, sier han.

Finansministeren sier at en større bruk av oljepenger enn det som foreslås, vil bety at vi går i feil retning i forhold til målet om at bruken av oljepenger over tid skal tilsvare forventet realavkastning av Petroleumsfondet.

- En mer ekspansiv budsjettpolitikk kan også bidra til høyere rente og sterkere krone, advarer Foss.

Han er forberedt på kritikk for innsparingsforslagene som blant annet går ut på å øke egenandelene for helsetjenester ved at frikort-taket heves til 2.500 kroner.

- Regjeringen er opptatt av at de som trenger den offentlige hjelpen aller mest skal få den. Storforbrukerne av helsetjenester er skjermet. Hvis vi skal opprettholde gode velferdsordninger, må de av oss som har mer beskjedne helseutgifter bidra med noe mer av egen lomme, forklarer finansministeren.

Til toppen