Clinton krever Internett-sensur

Den amerikanske regjeringen har levert en formell argumentsamling mot avgjørelsen til en domstol i Philadelphia i juni ifjor, der lovforslaget Communications Decency Act (CDA) som kan åpne for utstrakt sensur mot Internett, ble kjent grunnlovsstridig.

Den amerikanske regjeringen har levert en formell argumentsamling mot avgjørelsen til en domstol i Philadelphia i juni ifjor, der lovforslaget Communications Decency Act (CDA) som kan åpne for utstrakt sensur mot Internett, ble kjent grunnlovsstridig.

CDA har internasjonal betydning, siden amerikansk Internett-lovgivning kan danne et mønster for hvordan resten av verden forholder seg til ytringsfrihet og Internett.

President Bill Clinton underskrev loven 8. februar 1996. CDA gjør det mulig å straffe enhver som "lager, oppretter eller anmoder om ... enhver merknad, anmodning, forslag, tilbud, avbildning eller annen melding som er obskøn eller usømmelig, når det er kjent at mottakeren av meldingen er under 18 år." Strafferammen er inntil to års fengsel og bøter inntil 250.000 USD.

]Foreningen American Civil Liberties Union (ACLU) gikk umiddelbart til verks for å få kjent loven grunnlovsstridig. Foreningen fikk støtte fra en samlet Internett-verden. Hovedargumentene mot loven var at den ikke inneholdt en tilstrekkelig presis definisjon av begrepet "usømmelig" (indecent), og at man ikke kunne forlange av web-steder at de sjekket alderen på sine lesere. Skulle man forholde seg til eksisterende juridiske tolkninger av "usømmelig", ville lovteksten gjøre det mulig å forfølge web-steder for hjelp til prostituerte, abortsøkende, AIDS-syke, bibliotek med videre. I stedet for å beskytte barn mot pornografi, ville loven være et redskap for marginale grupper til å bekjempe nødvendig og idealistisk virksomhet, bare de selv oppfattet den som "usømmelig". Under slike forhold måtte loven oppfattes som et angrep mot ytringsfriheten, og følgelig kjennes grunnlovsstridig.Synspunktet til ACLU fikk medhold hos en distriktsdomstol i Philadelphia 11. juni. Seinere kom en tilsvarende avgjørelse fra en distriktsdomstol i New York. CDA ble i begge tilfeller kjent grunnlovsstridig. Slik ble loven satt ut av spill, i påvente av en motsatt avgjørelse fra en høyere rettsinstans.Høyesterett avgjorde 9. desember at den ville behandle saken. Regjeringen hadde frist til tirsdag kveld 21. januar amerikansk tid for å gjøre høyesterett kjent med sine argumenter. Et par timer innen fristen overleverte justisdepartementet et 60 siders dokument. Det hevder blant annet at CDA er i tråd med grunnloven, fordi den "fremmer regjeringens interesser i å beskytte barn." Andre argumenter er at CDA ikke hindrer folk fra å bruke Internett eller andre interaktive databaserte tjenester. Det heter videre at kongressen, når den vektok CDA, "tok sikte på å gjøre Internett til en ressurs som amerikanere kunne bruke uten frykt for at deres barn kunne utsettes for den skadelige virkningen fra usømmelig materiale." En slik frykt kunne føre til at folk holdt seg unna Internett, og da ville nettets potensielle styrke som ressurs til informasjon og utdanning gå til spille. Retten til å motta informasjon og erverve seg kunnskap er en del av grunnlovens vern om ytringsfriheten. Følgelig fremmer CDA de samme hensynene som ligger bak dette vernet.Da CDA ble diskutert hos domstolen i Philadelphia i juni i fjor, argumenterte regjeringen med at loven skulle fungere på samme måte som den som forbyr salg av pornografi til mindreårige. De nye argumentene kan gjøre at diskusjonen i høyesterett vil dreie seg mindre om barn og pornografi, og mer om selve ytringsfriheten.Behandlingen videre er at ACLU og resten av anti-CDA-koalisjonen må levere en motargumentasjon innen 20. februar. Prosedyren i høyesterett skal etter planen ta til 19. mars.Det sies at de fleste juridiske eksperter i USA forventer at høyesterett kommer fram til samme konklusjon som domstolen i Philadelphia. Deretter er det sannsynlig at kongressen vil reagere med å behandle en revidert utgave av CDA. Revisjonen vil antakelig direkte avspeile ordlyden i det endelige vedtaket i høyesterett.CDA-liknende lovforslag og andre former for sensurbestemmelser mot Internett er under behandling i flere delstater, blant dem Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusets, Montana, New Jersey, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Virginia og Washington. Flere av disse prosesseme er rettet mot trakasserende bruk av elektronisk post. Ifølge Electronic Frontier Foundation (EFF) inneholder de uheldige formuleringer som kan misbrukes til å fremme utidige og irrelevante søksmål.Foruten ACLU og EFF er bakgrunnsmateriale tilgjengelig fra Center for Democracy and Technology, Citizens Internet Empowerment Coalition, og Electronic Privacy Information Center.

Til toppen