Danmark vil prøve Linux i forvaltningen

I en 87-siders rapport klargjør det danske Teknologiråd premissene for hvordan åpen kildekode bør implementeres i forvaltningen.

I en 87-siders rapport klargjør det danske Teknologiråd premissene for hvordan åpen kildekode bør implementeres i forvaltningen.

Rapporten er nettopp publisert, og er fritt tilgjengelig i pdf-format: Open source software - i den digitale forvaltning. Den har en svært nøktern tone, og argumenterer først og fremst for at man må velge klare strategier i arbeidet for å digitalisere forvaltningen.

Rapporten legger to perspektiver til grunn for sitt arbeid: rettighetsperspektivet, og utviklingsperspektivet. Rettighetsperspektivet taler til fordel for åpen kildekode, siden man slipper å betale for lisenser. Når det gjelder utviklingsperspektivet, peker rapporten på at bruk av åpen kildekode krever større lokal kompetanse. På den andre siden tjener man på å slippe hyppige, lisensbundne oppgraderinger.

Åpen kildekode er interessant på både klienter og i infrastrukturen, heter det videre. På klientsiden sammenliknes Microsoft Office med alternativer som StarOffice og OpenOffice, ut fra både rettighetsperspektivet og utviklingsperspektivet. Her vises det til både danske og utenlandske erfaringer, og det pekes på at det er umiddelbare besparelser på lisens- og maskinvare siden - de frie Office-variantene krever ikke så kraftige klienter som Microsofts suite. På den andre siden "kan der være øgede omkostninger til opbygning af kompetence hos de systemansvarlige samt til uddannelse af slutbrugere. Der er desuden problemer med kompatibilitet, især med layout og komplicerede regneark." De danske eksemplene gjelder to kommuner der man gjennomfører en gradvis overgang til Linux på klientene, og der man inntil videre beholder Windows på serversiden.

På serversiden - rapporten snakker om "infrastruktur" - pekes det på to forhold. For det første: "open source som infrastruktur software medfører væsentligt lavere omkostninger." For det andre er åpen kildekode spesielt rimeligere i forhold til seinere utvidelser og tilpasninger, blant annet i henhold til EUs anbudskrav. For fagspesifikke systemer mener rapporten at åpen kildekode "er dyrere i selve udviklingen, men giver mulighed for større konkurrence om den videre udvikling, og er derfor billigere på sigt."

Rapporten konkluderer med at beslutningstakere i offentlig sektor må utvikle strategier for IT-investeringer som omfatter åpen kildekode. Det må legges opp realistiske kalkyler for prosjektene, og åpen kildekode på vurderes på de samme vilkårene som kommersiell programvare. Det advares videre mot prinsipprytteri:

"Investeringsbeslutninger kan ofte være en blanding af open source og leverandørejet software. Der er ikke tale om en enten eller beslutning, hvorfor der ikke bør dikteres køb af open source som generelt princip."

Rapporten anbefaler at det utvikles et standarddokumentformat, slik at alle slags dokumenter kan leses av alle klienter, og overføres uten problemer fra en applikasjon til en annen. Et slikt format kan være en standard tillempning av XML.

Pilotprosjekter for åpen kildekode anbefales igangsatt i mellomstore kommuner umiddelbart, og i store kommuner eller offentlige organisasjoner innen ett til halvannet år.

Til toppen